Resultat

2017

Nya tjänstepensionsdirektivet (IORP 2)

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget om förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag kommer Finansinspektionen att hämta information genom en enkät.

Black Earth Farming får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Black Earth Farming Ltd. ska betala en särskild på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Black Earth Farming får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Black Earth Farming Ltd. ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Fysisk person, 15 000, Telia Company

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för sent ha anmält sitt innehav av aktier i Telia Company till Finansinspektionen.

IORP stresstest

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför under 2017 ett stresstest av europeiska tjänstepensionsföretag. Syftet är att bedöma den europeiska tjänstepensionsmarknadens motståndskraft för ett svårare ekonomiskt klimat.

Hexatronic Group få avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Hexatronic Group ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Genomförande

Regeringskansliet (Finansdepartementet) bereder för närvarande ett förslag till ny lag om tjänstepensionsföretag som ska genomföra IORP 2 i svensk rätt.

Hexatronic Group, 10 000 kronor

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Hexatronic Group ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha underrättat en person om att han anmälts som person med insynsställning i bolaget.

Om IORP 2

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, det så kallade IORP 2-direktivet. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019. När IORP 2-direktivet har genomförts i svensk rätt kommer tjänstepensionsverksamhet att kunna bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt Solvens 2 eller i tjänstepensionsinstitut enligt IORP 2.

Laddar sidan