Resultat

2016

FI-analys 6: Sårbarhetsindikatorer inom försäkringssektorn

FI har identifierat ett antal kvantitativa indikatorer för att peka ut faktorer inom försäkringssektorn som skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten. Indikatorerna visar att motståndskraften var god hos försäkringssektorn vid årsskiftet.

Tillsynen av försäkringsföretagen

FI har sett brister både i försäkringsföretagens praktiska hantering av överskott, och i deras interna riktlinjer för och i informationen till kunderna om överskottshanteringen.

2015

Risker i livförsäkringsföretag till följd av långvarigt låga räntor

2015-11-18 | Rapporter Försäkring

FI bedömer att svenska livföretag kan hantera ett fortsatt lågt ränteläge, efter att ha granskat ett antal utvalda företag.

Tillsynen av försäkringsföretagen

2015-05-27 | Rapporter Försäkring

Hur försäkringsföretag hanterar risker med låga räntor har varit den enskilt viktigaste frågan i FI:s försäkringstillsyn. Viktigt är också försäkringsföretagens interna styrning och kontroll, och hur ägare och ledning hanterar intressekonflikter. I genomförandet av Solvens 2-regelverket är det viktigt hur tjänstepensionsverksamhet ska hanteras. De frågorna är också i fokus i FI:s nya rapport om försäkringsområdet.

2013

Risker i det finansiella systemet 2013

Svenska banker står relativt starka, men är fortsatt sårbara för störningar på de finansiella marknaderna och utvecklingen i euroområdet innebär fortsatt en risk för det svenska finansiella systemet.

Försäkringsbarometern 1, 2013: Solvensen fortsatte att öka

2013-09-26 | Rapporter Försäkring

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras under första halvåret 2013.

Tillsynsrapport 2013

För konsumenter innebär ökad rörlighet och alltmer av komplexa finansiella produkter ökade möjligheter, men också ökade risker. Det skapar risker som FI behöver uppmärksamma och åtgärda.

Försäkringsbarometern 2012, 2: Solvensen ökade inom både liv- och skadeförsäkring

2013-04-23 | Rapporter Försäkring

Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna förbättrades under andra halvåret av 2012.

2012

Risker i det finansiella systemet 2012

Finansinspektionens (FI:s) riskrapport 2012 har fortsatt fokus på oron på de finansiella marknaderna där den största risken för det svenska finansiella systemet alltjämt är en fördjupad statsfinansiell kris i Europa.

Försäkringsbarometern 2012, 1: Solvensen ökade i livföretagen

2012-09-27 | Rapporter Försäkring

Inget försäkringsföretag hade en solvenskvot under 1 per den 30 juni 2012. Livföretagens solvenskvoter har ökat något jämfört med årsskiftet. För skadeförsäkringsföretagen var solvenskvoterna relativt oförändrade.

Laddar sidan