FFFS 2013:9

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder

Gäller från 2013-07-22

Sammanfattning

Föreskrifterna anpassas till den terminologi som har ändrats i lag och renodlas till att bara gälla för fondbolag som förvaltar värdepappersfonder. De nya föreskrifterna upphäver föreskrifterna om investeringsfonder, FFFS 2008:11, men har i huvudsak samma innehåll som dessa, bortsett från att bestämmelser som specifikt rör specialfonder flyttas till ett särskilt kapitel i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Även bestämmelser om förvaltningsbolag och fondföretag med tillstånd enligt 1 kap. 8 § respektive 1 kap. 9 § lagen om investeringsfonder tas bort. Motsvarigheter till dessa bestämmelser införs i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder i den omfattning det är aktuellt.

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskrifterna till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Ändringarna innebär bland annat att fondbolagen genom hänvisning ska tillämpa vissa av bestämmelserna i värdepappersföreskrifterna. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 2 kap. 27 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:6

Ändringarna innebär att vissa hänvisningar till nationella bestämmelser, som görs i föreskrifterna, ersätts med hänvisningar till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Ändringarna börjar gälla 1 februari 2017. ändr. 2016:37

Finansinspektionen beslutar om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, som i sin tur motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet.

Ändringarna innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. Ändringarna innebär även förändringar vad gäller den information om förvaringsinstitutet som ska lämnas i informationsbroschyren om en värdepappersfond.

Finansinspektionen beslutar också om ändrade föreskrifter om ägar- ägarlednings- och ledningsprövning. De nya reglerna innebär att juridiska och fysiska personer ska informera om alla sanktionsbeslut som har riktats mot dem, även beslut som är äldre än tio år. Den tidsbegränsning som fanns tidigare slopas i de nya föreskrifterna. Informationen om sanktionsbeslut lämnas i blanketterna för ägar- ägarlednings- och ledningsprövning, som är bilagor till FI:s föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

De nya reglerna träder i kraft den 1 november 2016. ändr. 2016:26

FI justerar termer och begrepp i bilagorna så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:28

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan