EU-regler för PSD 2

Med anledning av genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) har det utfärdats ett antal riktlinjer från Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och tekniska standarder (RTS) som antas av Europeiska kommissionen. Några av dessa är fortfarande under utveckling och det är ännu inte fastställt när de färdigställs.

Översikten nedan är ett stöd för betaltjänstleverantörer som vill orientera sig om EU-rättsliga regelverk för PSD 2. FI uppdaterar listan löpande. För att du ska vara säker på att se den allra senaste informationen om de aktuella regelverken hänvisas till EU-kommissionens respektive EBA:s webbsidor.

Riktlinjer och tekniska standarder under PSD 2 Förkortning Artikel Status

Tekniska standarder för underrättelser om gränsöverskridande verksamhet (Regulatory Technical Standards (RTS) on Passporting Notifications under PSD2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 (RTS) 28.5 I kraft

Riktlinjer för fastställande av minimibelopp för ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti (Guidelines on Professional Indemnity Insurance under PSD2 (PII))

EBA/GL/2017/08 5.4 I kraft

Reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet (Revised Guidelines on major incident reporting under PSD2)

EBA/GL/2021/03 96.3 I kraft
Riktlinjer för auktorisation och registrering (Guidelines on Authorisation of payment institutions)

EBA/GL/2017/09 5.5 I kraft
Riktlinjer för klagomålshantering vid påstådda överträdelser (Guidelines on Complaints Procedures by Competent Authorities)

EBA/GL/2017/13 100.6 I kraft
Tekniska standarder för stark kundautentisering och säker kommunikation (Regulatory Technical Standards (RTS) on strong customer authentication and secure communication)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/389 (RTS) 98.1 I kraft
Riktlinjer för hantering av IKT-risker och säkerhetsrisker (EBA Guidelines on ICT and security risk management

EBA/GL/2019/04 95.3 I kraft
Tekniska standarder för central kontaktpunkt (RTS on Central Contact Points)

EBA/RTS/2017/09 29.5 I kraft
Tekniska standarder för tillsyn och genomförande om format, struktur och information i register hos EBA (Regulatory and Implementing Technical Standards (RTS and ITS) on Technical Requirements for a Central Register)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/411 (RTS)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/410 (ITS)

 

15.4-5 I kraft
Riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (Guidelines on fraud reporting)

EBA/GL/2018/05 96.6 I kraft

Tekniska standarder för tillsyn över betalninsginstitut som tillhandahåller gränsöverskridande betaltjänster (Regulatory Technical Standards on home-host coordination)

EBA/RTS/2018/XX

29.6

Under
utveckling

Riktlinjer om villkor som ska uppfyllas för att beviljas undantag från kravet på beredskapsmekanism (Guidelines on the conditions to be met to benefit from an exemption from contingency measures under Article 33[6] of Regulation [EU] 2018/389 [RTS on SCA & CSC])

EBA/GL/2018/07 I kraft

Riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet

EBA/GL/2022/02 Gäller från den 1 juni 2022

Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn och banksektorn

JC 2018 35 I kraft

 

Yttranden Förkortning
Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the RTS on SCA and CSC EBA-Op-2018-04
Opinion of the European Banking Authority on the use of eIDAS certificates under the RTS on SCA and CSC EBA-Op-2018-7
Opinion of the European Banking Authority on the nature of passport notifications regarding agents and distributors under Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Directive 2009/110/EC (EMD2) and Directive (EU) 2015/849 (AMLD) EBA-Op-2019-03
Opinion of the European Banking Authority on the elements of strong customer authentication under PSD2 EBA-Op-2019-06
Opinion of the European Banking Authority on the deadline for the migration to SCA for e-commerce card-based payment transactions EBA-Op-2019-11
Opinion of the European Banking Authority on obstacles under Article 32(3) of the RTS on SCA and CSC EBA-OP-2020-10
Opinion of the European Banking Authority on supervisory actions to ensure the removal of obstacles to account access under PSD2 EBA-OP-2021-02

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det kan behövas kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Tekniska standarder för tillsyn och genomförande

EU-kommissionen antar delegerade akter och genomförandeakter (s.k. genomförandeåtgärder eller nivå 2-regler) som preciserar och närmare anger detaljerna kring rambestämmelserna i PSD 2. Genomförandeåtgärder som ges ut i form av förordningar är direkt gällande inom EU. Innan rättsakterna börjar gälla ska de godkännas av både rådet och parlamentet och publiceras i EU:s officiella tidning. Eftersom förordningarna får direkt effekt kommer FI tillämpa dem vid tillståndsgivning och tillsyn. FI publicerar därför inte någon särskild nyhet om att FI avser följa tekniska standarder som meddelas i form av EU-förordningar.

Yttranden

Yttranden och frågor och svar från EU:s tillsynsmyndigheter publicerar är en hjälp att tolka olika regelverk. Företag som berörs kan ha nytta att ta del av dessa, men det finns ingen skyldighet att tillämpa dem.

Senast granskad: 2022-04-27
Laddar sidan