Krav på nya tillstånd för befintliga företag

2018-04-30 | PSD 2 Konsumentskydd Bank

Genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet, PSD 2 i Sverige innebär att företag som sedan tidigare är betalningsinstitut, registrerade betaltjänstleverantörer och institut för elektroniska pengar behöver förnyade tillstånd och registreringar.

Företag och fysiska personer som redan har tillstånd att driva verksamhet behöver ansöka om förnyat tillstånd. Företag och fysiska personer som driver viss verksamhet som inte krävt tillstånd tidigare kommer att behöva ansöka om tillstånd. För att kunna hantera den mängd ansökningar som förväntas komma in till FI, kontaktar vi de företag och fysiska personer som finns registrerade i vårt företagsregister genom brev med närmare information om när och hur ansökan bör lämnas in. Ett första brev beräknas kunna skickas ut under slutet av februari/början av mars, och ett andra brev några månader innan ansökningsperioden.

Tidsaxel för handläggning av tillstånd

Svenska företag och fysiska personer som har tillstånd eller beviljats undantag från tillståndskrav enligt lagen (2010:751) om betaltjänster

Betalningsinstitut:

De ändringar som görs i lag (2010:751) om betaltjänster innebär att företag med befintligt tillstånd kommer att behöva nytt tillstånd. Nytt tillstånd kan beviljas först sedan lagändringarna trätt i kraft. Företag som har tillstånd enligt lagen om betaltjänster när lagändringarna träder i kraft, får fortsätta driva samma verksamhet till och med den 1 november 2018. Företag som vill fortsätta driva verksamhet efter den 1 november 2018 behöver ansöka om omauktorisation innan detta datum. FI kommer att skicka information om hur och när ansökan behöver lämnas in till myndigheten.

Företag med tillstånd att genomföra så kallade systemoperatörstjänster (se nedan) får fortsätta att driva samma verksamhet till och med den 1 maj 2020 utan att beviljas ett nytt sådant tillstånd. Företag som vill fortsätta driva verksamhet efter det datumet behöver ansöka om omauktorisation innan den 1 maj 2020. FI kommer att skicka information om hur och när ansökan behöver lämnas in till myndigheten.

(Systemoperatörstjänst är enligt 1 kap. 2 § 6 lagen (2010:751) om betaltjänster i dess ursprungliga lydelse, en tjänst där betalaren godkänner transaktionen med någon form av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknik, och betalningen sker till systemoperatören som endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänstanvändaren och leverantören av varorna eller tjänsterna.)

Registrerade betaltjänstleverantörer:

Företag och fysiska personer som när de nya reglerna träder i kraft har ett beviljat undantag från tillståndsplikt får fortsätta driva samma verksamhet till och med den 1 maj 2019. Efter detta datum krävs att företaget eller den fysiska personen beviljats ett nytt undantag, eller ett tillstånd att driva betaltjänstverksamhet. Företag och fysiska personer som vill fortsätta driva verksamhet behöver ansöka om förnyat undantag från tillståndsplikt, eller ansöka om tillstånd innan detta datum. FI kommer att skicka information om hur och när ansökan behöver ges in till myndigheten.

Svenska företag som har tillstånd enligt lagen (2011:755)
om elektroniska pengar

Institut för elektroniska pengar:

De lagändringar som görs i lagen (2011:755) om elektroniska pengar innebär att företag med befintligt tillstånd som institut för elektroniska pengar kommer att behöva nytt tillstånd. Nya tillstånd kan ges först efter att lagändringarna har trätt i kraft. Företag som har tillstånd när lagändringarna träder i kraft får fortsätta driva samma verksamhet till och med den 1 november 2018. Företag som vill fortsätta driva verksamhet behöver ansöka om omauktorisation innan detta datum. FI kommer att skicka information om hur och när ansökan behöver ges in till myndigheten.

Svenska företag och fysiska personer som varken har tillstånd eller beviljats undantag från tillståndsplikt

Så länge lagändring inte har trätt i kraft kan företag bara beviljas tillstånd enligt de gällande bestämmelserna i lagen (2010:751) om betaltjänster respektive lagen (2011:755) om elektroniska pengar. Observera att lagändringarna dock innebär att nya tillstånd behövs, se ovan.

Företag som driver så kallade tredjeparttjänster (betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster) när lagändringarna träder i kraft får fortsätta driva sådan verksamhet till och med den 1 november 2018. Företaget måste ansöka om tillstånd senast den 31 oktober 2018, för att inte vara tvunget att upphöra med verksamheten senast den 1 november 2018. Information om ansökningsförfarande kommer att publiceras så snart den är klar.

Företag och fysiska personer som inte har påbörjat verksamhet med tredjepartstjänster när lagändringarna träder i kraft, får inte tillhandahålla dem förrän tillstånd har beviljats enligt de nya reglerna. Information om ansökningsförfarande kommer att publiceras så snart den är klar.

Gränsöverskridande verksamheter

Tredjepartstjänster (betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster) kan inte passporteras till andra EU-länder innan tillstånd för sådan verksamhet har beviljats. Svenska företag som redan driver tredjepartstjänster i andra EU-länder bör därför kontakta FI för diskussion om handlingsplan.

Passportering av tredjepartstjänster (betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster) från andra EU-länder till Sverige kan inte registreras förrän de nya reglerna har trätt i kraft. Eftersom verksamhet med tredjepartstjänster inte är tillståndspliktig i Sverige innan de nya reglerna träder ikraft får sådan verksamhet påbörjas innan registrering.

Laddar sidan