Ägarprövning

I samband med att ett företag ansöker om att få tillhandahålla betaltjänster som betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör gör FI en prövning av dem som har ett kvalificerat innehav av aktier i det sökande företaget, samt av ledningen i eventuella ägarbolag.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

Tillstånd från FI ska därefter även inhämtas innan en fysisk eller juridisk person förvärvar ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar i ett betalningsinstitut, eller när innehavet i ett betalningsinstitut ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när betalningsinstitutet blir ett dotterföretag.

En juridisk person som har ett kvalificerat innehav i ett betalningsinstitut ska även anmäla ändringar i dess ledning till Finansinspektionen.

För registrerade betaltjänstleverantörer gäller att förändringar enligt ovan ska anmälas av den registrerade betaltjänstleverantören till Finansinspektionen.

FI gör en lämplighetsprövning av de nya ägarna och dess ledning sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Upplysningscentralen och Skatteverket. Vid prövning av utländsk medborgare tas kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Ansökan/anmälan ska innehålla

Ifylld och underskriven blankett för varje juridisk eller fysisk person som ska prövas, se nedan under läs mer.

Observera att blanketterna dock inte är avsedda för registrerad betaltjänstleverantör som ska anmäla förändringar av ägare eller ägares ledning.

Avgift

I samband med ansökan/anmälan ska en avgift betalas till FI:

  • ny ägare till betalningsinstitut, 26 400  kronor per förvärvare
  • ny ägare till registrerad betaltjänstleverantör 20 400 kronor
  • ändring av ledningsperson i företag som har ett kvalificerat innehav i ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör, 14 400 kronor.

Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggning

Handläggningen av ärendet påbörjas när en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. FI skickar en skriftlig bekräftelse inom två arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit. I bekräftelsen anges när handläggningstiden löper ut.

FI fattar beslut i ärendet inom 60 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har inkommit och avgiften har betalats. Om FI behöver ytterligare uppgifter kan handläggningen förlängas, oftast med upp till 20 arbetsdagar till.

FI tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polisen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Vid prövning av utländsk ägare kommunicerar FI även med tillsynsmyndigheten i ägarbolagets hemland.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-11-22
Laddar sidan