Svensk betalverksamhet i utlandet

Svenska företag med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster (betalningsinstitut) får gränsöverskrida från Sverige. Registrerade betaltjänstleverantörer får endast gränsöverskrida med kontoinformationstjänster.

Verksamhet i ett land inom EES kan efter underrättelse till FI drivas antingen genom att företaget anlitar ombud eller inrättar en filial i det landet eller driver annan gränsöverskridande verksamhet i landet.

Ett företag som ska ändra något av de förhållanden som angetts i företagets underrättelse till FI efter det att den gränsöverskridande verksamheten börjat drivas ska skriftligen underrätta FI innan ändringen genomförs.

För att ett svenskt företag ska kunna driva verksamhet i ett land utanför EES krävs att företaget inrättar en filial där samt att FI ger tillstånd till filialetableringen. Om företaget därefter avser att ändra något av de förhållanden som angetts i företagets ansökan om tillstånd ska FI underrättas innan ändringen genomförs.

Underrättelsen/ansökan ska innehålla

Samtliga underrättelser och ansökningar ska vara i skriftlig form. Vad underrättelsen eller ansökan ska innehålla framgår av lagen (2010:751) om betaltjänster, Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter (FFFS 2010:3) om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 om tekniska standarder för underrättelser om gränsöverskridande verksamhet.

För underrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES finns särskilda blanketter framtagna (bilaga 2, 3, 5 och 6), se nedan under "läs mer". Observera att FI endast vidarebefordrar underrättelserna till behöriga myndigheter i värdmedlemsstaterna utan att översätta dem. Ett företag som vill gränsöverskrida bör därför lämna underrättelsen både på svenska och engelska. Ett alternativ till engelska är ett officiellt språk i värdlandet.

Observera att vid gränsöverskridande verksamhet med ombud eller filial sker underrättelsen i två steg. Vid första underrättelsen ska bilaga 2 eller 3 användas. Vid den andra underrättelsen (som avser vilken dag företaget avser påbörja verksamheten i det andra landet) ska bilaga 6 användas.

Vid underrättelse om ändrade förhållanden ska företaget endast fylla i de efterfrågade uppgifter som har ändrats i respektive blankett.

Avgift

I samband med underrättelsen/ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Anmälan av ombud inom EES: 

1–10 ombud  14 400 kronor
11–49 ombud  20 400 kronor

50 eller fler ombud 

26 400 kronor

 

Underrättelse om filialetablering inom EES 14 400 kronor
Underrättelse om gränsöverskridan verksamhet inom EES (utan fillial/ombud 14 400 kronor
Ansökan om tillstånd att inrätta fillial i land utanför EES 14 400 kronor
Underrättelse om ändrade förhållanden 3 600 kronor

 

Handläggningstid

  • Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet i ett annat EES-land vidarebefordras av FI till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska drivas inom en månad från det att en fullständig underrättelse togs emot av FI.
  • Vid gränsöverskridande verksamhet genom ombud eller filial ska FI inom tre månader från att underrättelsen från företaget togs emot underrätta den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska bedrivas om FI:s beslut i frågan om registrering av filialen eller ombudet. FI underrättar företaget när beslut har fattats i frågan om registrering.
  • Underrättelse om ändring av gränsöverskridande verksamhet vidarebefordras av FI till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten drivs inom en månad från det att underrättelsen mottogs.
  • Beslut om tillstånd att inrätta en filial i ett land utanför EES lämnas inom tre månader från det att en fullständig ansökan har lämnats in och FI registrerat avgiften.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-16
Laddar sidan