Utländsk verksamhet i Sverige - betaltjänster

Utländska betalningsinstitut med säte i ett land inom EES och som har tillstånd i hemlandet att erbjuda betaltjänster får gränsöverskrida till Sverige.

Verksamheten kan drivas antingen genom filial, genom att anlita ombud, eller genom att betalningsinstitutet självt tillhandahålla betaltjänster i Sverige från hemlandet.

Betalningsinstitut med säte i ett EES-land som vill börja driva verksamhet i Sverige ska anmäla detta till den behöriga myndigheten i det EES-land där företaget har tillstånd. Det är sedan hemlandets tillsynsmyndighet som godkänner gränsöverskridandet och underrättar FI.

Anmälan ska innehålla

Se respektive hemlandsmyndighets webbplats för information, samt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2055 om komplettering av Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2015/2366 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för samarbete och utbyte av information mellan behöriga myndigheter vad gäller betalningsinstituts utövande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster..

Avgift

Ingen avgift tas ut.

Handläggningstid

Verksamhet får börja drivas så snart FI mottagit en underrrättelse från hemlandsmyndigheten.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan