Valutaväxlare och annan finansiell verksamhet

Fysiska och juridiska personer som vill ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet betecknas som finansiella institut.

Dessa ska registrera sin verksamhet hos FI enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt verksamhet som är registreringspliktig. FI registrerar den som gjort ansökan om verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och om kraven på ägare och ledning är uppfyllt.

  • Valutaväxling är yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta. Om verksamheten består i att erbjuda köp av bitcoin eller andra kryptovalutor och digitala valutor som används som ett betalningsmedel betraktas det som annan finansiell verksamhet (tillhandahållande av betalningsmedel), inte som valutaväxling. Om valutaväxling erbjuds på annat sätt än att kunden växlar kontanter och får kontanter tillbaka omfattas verksamheten även av lagen (2010:751) om betaltjänster, se mer under länken "Betaltjänster" nedan.
  • Annan finansiell verksamhet är yrkesmässig verksamhet, som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap 1 § punkterna 2, 3, och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Ansökan behöver inte göras av

  • företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1-3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och
  • fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

FI har endast tillsyn över de finansiella institutens efterlevnad av penningtvättsregelverken, men gör i samband med ansökan (och därefter årligen) en prövning av ägare och ledning. Ändringar i ledning eller ägare ska anmälas till FI.

Avgifter

En avgift på 26 400  kronor för fysisk person eller 32 400  kronor för juridisk person ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

FI tar därefter ut en årlig tillsynsavgift som för närvarande är 5 000 kronor för fysisk person och 15 000 kronor för juridisk person.

Handläggningstid

FI fattar beslut om registrering inom 90 dagar förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

  • Till ansökan om registrering ska bolaget bifoga sina interna regler för att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.
  • Svenska finansiella institut som är juridiska personer ska årligen, dock senast den 30 juni, lämna FI uppgifter om ägares kvalificerade innehav i enlighet med FFFS 2011:14.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan