Kapitalkrav på banker

2016

Översyn av systemriskbufferten vartannat år

Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska FI se över systemriskbufferten vartannat år. FI har därför bedömt de skäl som ursprungligen angavs vid tillämpningen av en systemriskbuffert på 3 procentenheter på gruppnivå för de fyra storbankerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 3, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det tredje kvartalet 2016.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 2, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det andra kvartalet 2016.

FI slår fast stresstestmetod för att bedöma kapitalplaneringsbuffert

FI har nu fattat beslut om den stresstestmetod som ska ligga till grund för att bedöma vilken kapitalplaneringsbuffert de största bankföretagen i Sverige ska ha. Metoden, som beskrivs i en ny promemoria, bygger på det förslag som FI skickade ut för synpunkter den 9 maj i år.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det första kvartalet 2016.

Nya metoder för bankernas riskvikter och kapitalkrav beslutade

FI har nu fastställt de metoder som kommer att användas i tillsynen av bankernas interna modeller för företagsexponeringar. Bankerna bör fortsättningsvis utgå från att minst vart femte år är ett nedgångsår när de beräknar sannolikheten för fallissemang. Dessutom inför FI ett löptidsgolv på 2,5 år för de banker som använder den avancerade internmetoden.

Nya metoder för bankernas riskvikter och kapitalkrav

Finansinspektionen (FI) publicerar i dag två remisspromemorior som kommer att medföra högre kapitalkrav för framför allt företagsexponeringar, för banker som använder den så kallade internmetoden.

Kapitalkrav inom pelare 2 för löptidsantaganden

FI avser att införa löptidsgolv på 2,5 år inom pelare 2 för banker som har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden.

FI:s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar

FI inför en ny bedömningsmetod för att utvärdera bankernas beräkningar av riskvikter generellt och framför allt för företagsexponeringar.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2015

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det fjärde kvartalet 2015.

Laddar sidan