Miljö och hållbarhet

Riksdagen har beslutat om ett nytt mål för finansmarknadsområdet: att det finansiella systemet ska bidra till en hållbar utveckling.

Enligt regleringsbrevet för 2018 ska FI integrera frågor kopplade till hållbarhet så att det blir en naturlig del av den finansiella tillsynen och regleringen.

Det finns starka ömsesidiga samband mellan den finansiella sektorn å ena sidan, och klimat- och andra hållbarhetsmål å den andra. Inte minst när det gäller klimatet kommer stora investeringaratt krävas för att klara omställningen. Detta ställer krav på stabila och väl fungerande finansiella marknader. Samtidigt innebär utvecklingen också risker som de finansiella företagen måste hantera. Detta ställer i sin tur krav på tillsynen.

FI har tidigare, också på uppdrag av regeringen, presenterat ett antal rapporter kring detta. 

Senast granskad: 2018-01-29
Laddar sidan