FI:s uppdrag om kapitalkrav för tjänstepension

Regeringen gav FI i uppdrag att under 2017 lämna förslag till en kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag. Uppdraget redovisades den 1 september 2017 genom rapporten Förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag.

Sammanfattning av rapporten Förslag till kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag:
FI har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till kapitalkravsreglering för företag som tillhandahåller tjänstepensioner. Syftet är att ge ett fullgott skydd för konsumenterna (förmånstagarna) och samtidigt möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensioner.

Kapitalkravet består av två delar: ett schablonmässigt minimikrav och ett riskkänsligt krav. En central fråga är valet av skyddsnivå för det riskkänsliga kapitalkravet. Beslutet är av så stor principiell betydelse att det bör fattas på politisk nivå. FI bedömer dock att ett kapitalkrav i nivå med FI:s tillsynsverktyg trafikljusmodellen är en rimlig utgångspunkt. En lägre nivå än i denna modell riskerar att försämra skyddet för förmånstagarna. En högre nivå kan förbättra FI:s möjligheter att i tid upptäcka företag som riskerar att få problem. Men en alltför hög nivå kan ge lägre pensioner på sikt.

Uppdraget genomfördes efter samråd med Svensk Försäkring och Tjänstepensionsförbundet. FI utförde även en testrapportering som finns analyserad och sammanfattad i rapporten.

Nedan framgår information som användes i samband med testrapporteringen samt visst bakgrundsmaterial och underlag inför de samrådsmöten som hölls.

Tidigare information om FI:s arbete med kapitalkravsregleringen

Regeringen har gett FI i uppdrag att lämna förslag till en kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag. Uppdraget innebär att:

  • Analysera och lämna förslag på hur en lämplig kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag bör utformas. Regleringen ska bestå av ett schablonmässigt och ett riskkänsligt kapitalkrav samt krav på en kapitalbas.
  • Lämna förslag på vilken skyddsnivå och tidsperiod som är lämplig att använda vid beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet.
  • Lämna förslag på vilka poster som bör ingå i kapitalbasen och hur dessa ska bestämmas och värderas. Utreda om det bör införas kvalitetsbegränsningar för kapital som minst ska uppgå till det riskkänsliga och det schablonmässiga kapitalkravet (s.k. nivåindelning av kapitalbasen) och i så fall lämna förslag på sådana kvalitetsbegränsningar.
  • Kartlägga och beskriva förekomsten av olika former av uttaxeringsrätt i befintliga bolagsordningar och stadgar samt garantier från arbetsgivaren. Även kartlägga möjligheterna för nuvarande försäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och tjänstepensionskassor att justera sina framtida åtaganden (t.ex. nedjustering av framtida förmåner). Analysera och lämna förslag på hur dessa förhållanden bör beaktas i bedömningen av tjänstepensionsföretagets solvenssituation.
  • Utreda gruppsolvensaspekterna i den kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag som föreslås.
  • Utifrån de förslag som läggs fram, lämna en redovisning av de ekonomiska konsekvenser och övriga konsekvenser som uppstår för de förmånsberättigade, arbetsgivare, tjänstepensionsföretagen, försäkringsföretagen och de finansiella marknaderna. Information bör inhämtas från branschen via testrapportering.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2017.

Enligt regeringens beslut ska FI genomföra uppdraget efter samråd med Svensk Försäkring och Tjänstepensionsförbundet samt ha regelbundna avstämningar med regeringskansliet. FI ska även utföra en testrapportering som analyseras och sammanfattas i redovisningen av uppdraget. Analysen av testrapporteringen ska belysa vilka konsekvenser som förslaget till kapitalkravsreglering får för de förmånsberättigade, tjänstepensionsföretagen och de finansiella marknaderna.

På denna sida kommer FI löpande att lägga ut underlag från samrådsmöten, underlag till testrapportering med mera. Frågor sänds till epostadressen: kktjp@fi.se

Testrapportpaket

I testrapporten, flik 1. Information, finns en översikt över ändringar som gjorts i rapporteringsmallen sedan den först publicerades.

Bakgrundsmaterial

Samrådsmöten

20 april 2017

11 maj 2017

24 maj 2017

  

Läs mer

Senast granskad: 2017-05-24
Laddar sidan