Pensionsstiftelser

FI:s arbete med remissyttrande och föreskrifter

Den 13 mars 2018 publicerades departementspromemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet på regeringens hemsida. Promemorian remitterades till bland annat FI och den 1 juni 2018 lämnade FI svar på remissen. Regeringen väntas besluta om proposition i juni 2019. Riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren, vilket innebär att de nya reglerna kan förväntas träda i kraft under hösten 2019.

FI arbetar med att ta fram föreskrifter utifrån de bemyndiganden som föreslås och planerar att remittera förslag till föreskrifter i juni 2019. Remisstiden är tänkt att vara fram till den 16 augusti 2019.

Läs mer

Senast granskad: 2019-03-28
Laddar sidan