Pensionsstiftelser

FI:s arbete med remissyttrande och föreskrifter

Den 13 mars 2018 publicerades departementspromemorian Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet på regeringens hemsida. Promemorian remitterades till bland annat FI och den 1 juni 2018 lämnade FI svar på remissen.

Regeringen överlämnade propositionen Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet till riksdagen den 29 augusti 2019 (prop. 2018/19:159). Av propositionen framgår att regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 15 december 2019.

FI arbetar med målsättningen att föreskrifterna ska träda i kraft samtidigt som lagändringarna.

Läs mer

Senast granskad: 2019-03-28
Laddar sidan