Tjänstepensionsföretag

FI:s arbete med föreskrifter

Regeringen publicerade den 17 maj 2019 lagrådsremissen En ny reglering för tjänstepensionsföretag med förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

FI arbetar med att ta fram föreskrifter utifrån de bemyndiganden som föreslås i den nya lagen. Arbetet är uppdelat i två delar. I den första delen ingår samtliga delar som FI ska föreskriva om, förutom regler om grupp och distribution. I den andra delen ingår bestämmelser om grupp och distribution, däribland även bestämmelser om rapportering på gruppnivå. Den andra delen genomför inte någon del av andra tjänstepensionsdirektivet.

FI planerar att remittera förslag till föreskrifter i den första delen den 5 juli 2019. Remisstiden varar fram till den 13 september 2019. FI arbetar med målsättningen att föreskrifterna i den första delen ska träda i kraft samtidigt som den nya lagen, alltså den 1 december 2019. Den andra delen kommer FI att remittera under hösten 2019 och ikraftträdande är planerat till våren 2020.

Under slutet av oktober och början av november 2018 samt i februari 2019 hölls möten med referensgrupper bestående av representanter utsedda av Svensk Försäkring, Tjänstepensionsförbundet och Svenska Aktuarieföreningen. Den 13 juni 2019 hölls ett informationsmöte om det kommande föreskriftsförslaget i den första delen.

Referensgruppsmöten inom ramen för den andra delen av regelgivningsprojektet kommer att hållas efter sommaren 2019.

Tidsplan för genomförande av IORP 2 för tjänstepensionsföretag

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.
Referensgruppsmöten

Möten med referensgrupper som består av representanter utsedda av Svensk Försäkring, Tjänstepensionsförbundet och Svenska Aktuarieföreningen kommer att hållas under följande datum och avse följande områden.

  • Den 31 oktober 2018 hålls möten angående rapportering (inkl. offentliggörande och regelbunden tillsynsrapport), kapitalkrav, kapitalbas, försäkringstekniska avsättningar, investeringar och redovisning.
  • Den 5 november 2018 hålls möten angående företagsstyrning och ingripande.
  • Den 6 november 2018 hålls ett möte angående information.
  • Den 7 november 2018 hålls ett möte angående gruppregler m.m.

FI har den 31 augusti 2018 bett ett antal försäkringsföretag, som i dag rapporterar enligt FI:s trafikljusmodell, att fylla i en enkät där kvantitativa data per den 31 december 2016 anges och skicka den till FI.

Datainsamlingen är en viktig del i FI:s arbete med de föreskrifter som ska tas fram med anledning av förslaget till lag om tjänstepensionsföretag som framgår av Finansdepartementets promemoria En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018 /02661/FPM).

Följebrev: Datainsamling inom ramen för Finansinspektionens föreskriftsarbete med anledning av förslag till lag om tjänstepensionsföretag

Bilaga 1: Enkät (ny korrigerad version 2018-09-06)

Bilaga 2: Anvisning för ifyllnad av enkäten

Underlag från referensgruppsmöten

Läs mer

Senast granskad: 2019-07-03
Laddar sidan