Tjänstepensionsföretag

FI:s arbete med föreskrifter

Under 2017 gav regeringen i uppdrag åt FI att lämna förslag till en förstärkt kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag. Uppdraget redovisades den 1 september 2017. Inom ramen för uppdraget skedde samråd med Finansdepartementet och företrädare för livförsäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna.

Den 19 oktober 2018 lämnade FI svar på remissen till förslaget på ny lag för tjänstepensionsföretag.

Regeringen publicerade den 4 september 2019 propositionen En ny reglering för tjänstepensionsföretag med förslag till ny reglering för tjänstepensionsföretag. Lagen föreslås träda i kraft den 15 december 2019.

FI arbetar med att ta fram föreskrifter utifrån de bemyndiganden som föreslås i den nya lagen. Arbetet är uppdelat i två delar. I den första delen ingår samtliga delar som FI avser föreskriva om, förutom regler kopplade till grupp och distribution. I den andra delen ingår bestämmelser kopplade till om grupp och distribution, däribland även bestämmelser om rapportering på gruppnivå. Den andra delen genomför inte någon del av andra tjänstepensionsdirektivet.

FI remitterade förslag till föreskrifter i den första delen den 5 juli 2019. Remisstiden går ut den 13 september 2019. FI arbetar med målsättningen att föreskrifterna i den första delen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Den andra delen avser FI att remittera under hösten 2019 och ikraftträdande är planerat till våren 2020.

Under slutet av oktober och början av november 2018 samt i februari 2019 hölls möten med referensgrupper bestående av representanter utsedda av Svensk Försäkring, Tjänstepensionsförbundet och Svenska Aktuarieföreningen. Den 13 juni 2019 hölls ett informationsmöte om föreskriftsförslaget i den första delen.

Genomförande av IORP 2 för tjänstepensionsföretag

Tidsplan för kommande arbete med föreskrifter för tjänstepensionsföretag

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.
Referensgruppsmöten

Möten med referensgrupper som består av representanter utsedda av Svensk Försäkring, Tjänstepensionsförbundet och Svenska Aktuarieföreningen kommer att hållas under följande datum och avse följande områden.

  • Den 31 oktober 2018 hålls möten angående rapportering (inkl. offentliggörande och regelbunden tillsynsrapport), kapitalkrav, kapitalbas, försäkringstekniska avsättningar, investeringar och redovisning.
  • Den 5 november 2018 hålls möten angående företagsstyrning och ingripande.
  • Den 6 november 2018 hålls ett möte angående information.
  • Den 7 november 2018 hålls ett möte angående gruppregler m.m.

FI har den 31 augusti 2018 bett ett antal försäkringsföretag, som i dag rapporterar enligt FI:s trafikljusmodell, att fylla i en enkät där kvantitativa data per den 31 december 2016 anges och skicka den till FI.

Datainsamlingen är en viktig del i FI:s arbete med de föreskrifter som ska tas fram med anledning av förslaget till lag om tjänstepensionsföretag som framgår av Finansdepartementets promemoria En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018 /02661/FPM).

Följebrev: Datainsamling inom ramen för Finansinspektionens föreskriftsarbete med anledning av förslag till lag om tjänstepensionsföretag

Bilaga 1: Enkät (ny korrigerad version 2018-09-06)

Bilaga 2: Anvisning för ifyllnad av enkäten

Underlag från referensgruppsmöten

Hjälpdokument - bilagor till FFFS 2019:22

Hjälpdokument – Kalibreringsunderlag: riskkänsligt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag

Läs mer

Senast granskad: 2020-08-17
Laddar sidan