Om IORP 2-direktivet

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, IORP 2-direktivet. Det ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019. När direktivet har genomförts i svensk rätt kan tjänstepensionsverksamhet bedrivas antingen i försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) (FRL) eller i tjänstepensionsföretag enligt den föreslagna lagen om tjänstepensionsföretag eller i pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen).

Det andra tjänstepensionsdirektivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv och innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare, värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, outsourcing och gränsöverskridande verksamhet. Det innehåller också krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner. Att direktivet är ett minimiharmoniseringsdirektiv innebär att Sverige har möjlighet att införa strängare regler än de som följer av direktivet.

Nuvarande reglering av tjänstepensionsverksamhet

Dagens svenska regler för tjänstepensionsinstitut har sin grund i det första tjänstepensionsdirektivet, IORP 1-direktivet, från 2004. Vid det svenska genomförandet av det första tjänstepensionsdirektivet gavs möjligheten att bedriva tjänstepensionsverksamhet i försäkringsföretag, förutsatt att tjänstepensionsinstitutet håller skuldtäckningstillgångar för tjänstepensionsförsäkringar åtskilda från den övriga livförsäkringsverksamheten. Det första tjänstepensionsdirektivet är genomfört i FRL, tryggandelagen, och den numera upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar, UFL, som fortfarande tillämpas av understödsföreningarna, så kallade tjänstepensionskassor.

Tjänstepensionsverksamhet bedrivs i dag i livförsäkringsföretag, pensionsstiftelser och tjänstepensionskassor. Livförsäkringsföretagen har, för deras tjänstepensionsverksamhet, möjlighet att tillämpa äldre regler under en övergångsperiod.

Senast granskad: 2017-05-24
Laddar sidan