Övergångsregler för tjänstepension

Frågor och svar om övergångsregler för tjänstepension 

 

 

Hur ska tjänstepensionsförsäkringar värderas i övergångsregleringen?

Verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar ska värderas enligt 5 kap. 4-8 § försäkringsrörelselagens (2010:2043) (FRL) lydelse per 2015-12-31. Se punkt 2 i övergångsregleringen till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Detta framgår också av motivtexten i prop. 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet, Del 1 s. 540, som anger att "tjänstepensionsverksamheten värderas enligt nuvarande solvensregler".

Övergångsregleringen i FRL avseende solvensberäkning hänvisar inte till reglerna i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). ÅRFL / FI:s årsredovisningsföreskrifter medger dessutom en annan värdering i årsredovisningen, se 4 kap. 6 § i FFFS 2015:12, jämfört med FRL:s lydelse per 2015-12-31.

I balansräkningen (SR.02.01.01) i kolumnen för Solvens II-värde (C0010), ska därför Solvens 1-värdet för försäkringstekniska avsättningar avseende tjänstepensionsförsäkringar anges.

Detta innebär att i varje relevant post avseende försäkringstekniska avsättningar i Solvens 2-balansräkningen (S.02.01.01 C0010 Solvens II-värde) kommer att bestå av två "FTA-värden":

  • Solvens 2-värderingen av försäkringstekniska avsättningar (bästa skattning) avseende övrig livförsäkring i enlighet med artikel 77 i Solvens 2 direktivet.
  • FRL 2015-12-31 värdering av försäkringstekniska avsättningar avseende tjänstepensionsförsäkringar enligt aktsamma antaganden i enlighet med 5 kap. FRL:s lydelse per 2015-12-31.

Upp till menyn

Hur ska förutbetalda anskaffningskostnader hanteras i övergångsregleringen?

Bestämmelserna i 7 kap. FRL:s lydelse per 2015-12-31 om kapitalbas, solvensmarginal och garantibelopp ska tillämpas på verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar. Se punkt 2 i övergångsregleringen till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Dessa bestämmelser innehåller inget avdrag för förutbetalda anskaffningskostnader som därmed får tas upp som en tillgång i verksamheten som avser tjänstepensionsförsäkringar.
För att rapporteringen i Solvens 2 ska bli korrekt ska företaget rapportera denna tillgång som att den tillhör tjänstepensionsverksamheten i posten R0420 Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans i SR.02.01.01 C0010 Solvens 2-värde.

Upp till menyn

Hur ska diskontering ske i övergångsregleringen?

Enligt övergångsregleringen för tjänstepensionsförsäkring, ska de gamla föreskrifterna (FFFS 2013:23) fortsätta att tillämpas vid värdering av FTA för solvensändamål i följande fall:

  1. Försäkringsföretag som enbart bedriver tjänstepensionsverksamhet, eller också har övrig livförsäkringsverksamhet som endast är ringa, ska tillämpa de gamla föreskrifterna på hela verksamheten.
  2. Försäkringsföretag som bedriver både tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet som inte är ringa, ska tillämpa de gamla föreskrifterna på den del av verksamheten som avser tjänstepensionsförsäkring.

Bedömningen av ett försäkringsföretags verksamhet enligt 1 och 2 görs per den 1 januari 2016. Om ett försäkringsföretag enligt 1 eller 2 väljer att använda optionen att tillämpa Solvens 2 på hela verksamheten, ska de gamla föreskrifterna inte tillämpas.
Det är dock viktigt att notera att ovanstående endast gäller för solvensändamål. För värdering av försäkringstekniska avsättningar avseende redovisningsändamål ska FFFS 2015:12 tillämpas.

Upp till menyn

Hur beräknas minimikapitalkravet (MCR) i övergångsregleringen?

Minimikapitalkravet (MCR) i övergångsreglering ska beräknas enligt Solvens 2-regler med följande ändringar:

I det linjära MCR ska bästa skattningen i Solvens 2-balansräkningen för övrig livförsäkring värderas enligt Solvens 2 medan försäkringstekniska avsättningar för tjänstepensioner ska värderas enligt FRL:s lydelse per 2015-12-31.

För solvenskapitalkravsberäkningen (SCR) ska ett teoretiskt kapitalkrav beräknas för tjänstepensionsverksamheten med Solvens 1-regler ("som om det vore ett eget företag"). Det teoretiska kapitalkravet enligt Solvens 1 summeras med SCR från Solvens 2 för övrig livförsäkring i enlighet med artikel 217 i Solvens 2-förordningen ([EU] 2015/35). Företaget får alltså här inte ta hänsyn till eventuella diversifieringseffekter mellan de båda verksamheterna. Det samlade kapitalkravet (dvs. summeringen av respektive verksamhet) ska ingå i formeln för beräkningen av det kombinerade MCR. Det kombinerade MCR beräknas enligt artiklarna 248-249 samt 251 i Solvens 2-förordningen ([EU] 2015/35), där det linjära MCR ska inkludera bästa skattningen i Solvens 2 plus försäkringstekniska avsättningar i Solvens 1, båda netto med ett golv lika med noll.

Upp till menyn

När rapporteras tjänstepensionsverksamheten i separata fondblanketterna?

Av artikel 18 i rapporteringsförordningen ([EU] 2015/2450) framgår vilka blanketter som avser separata fonder. För tjänstepensionsverksamheten ska blanketterna SR.02.01.01 (artikel 18 1 b), SR.12.01.01 (artikel 18 1 c), SR.17.01.01 (artikel 18 1 d) användas. Dessa blanketter avser årsrapportering. Rapporteringen sker genom att tjänstepensionsverksamhet respektive övrig livförsäkringsverksamhet rapporteras i var sin SR-blankett. Dessutom rapporteras den totala verksamheten i respektive S-blanketter.

Kvartalsvis sker ingen rapportering i separata fonder-blanketter, utan då rapporteras den totala verksamheten i respektive S-blanketter..

Upp till menyn

Ska det rapporteras in tre olika solvensbalansräkningar, dvs en för tjänstepensionsverksamheten, en för den övriga livförsäkringsverksamheten och en för hela livförsäkringsförsäkringsföretaget?

Ja, det framgår av artikel 9 i rapporteringsförordningen ([EU] 2015/2450) avseende den totala solvensbalansräkningen och artikel 18 avseende en solvensbalansräkning för varje materiell separat fond och en för återstående del.

Upp till menyn

Beräknas det en total kapitalbas för hela företaget som ska täcka det totala solvenskapitalkravet för hela livförsäkringsförsäkringsföretaget?

Ja, det är den totala medräkningsbara kapitalbasen (på raden R0540 i blankett S.23.01) som ska täcka det totala solvenskapitalkravet för hela företaget.

Överskottet från tjänstepensionsverksamheten ska framgå på egen rad i blanketten för kapitalbas S.23.01. Detta påverkar inte den totala kapitalbasen utan är en upplysning om storleken på överskottet. Rapporteringen av överskottet på en egen rad innebär att övriga rader i kapitalbasen och i specifikationer av kapitalbasen enbart visar den övriga livförsäkringsverksamheten.

Det är även den totala medräkningsbara kapitalbasen (på raden R0550 i blankett S.23.01) som ska täcka det totala minimikapitalkravet för hela företaget.

Upp till menyn

Hur beräknas det överskott från tjänstepensionsverksamheten som ska redovisas i kapitalbasen?

Överskottet från tjänstepensionsverksamheten beräknas som kapitalbasen i tjänstepensionsverksamheten minskad med solvensmarginalen i tjänstepensionsverksamheten.

Kapitalbasen och solvensmarginalen för tjänstepensions-verksamheten beräknas enligt Solvens 1-regelverket.

Upp till menyn

Hur ska överskott från tjänstepensionsverksamheten rapporteras?

Blankett S.23.01 Kapitalbas

Överskottet från tjänstepensionsverksamheten rapporteras på raden R0180 (Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan) i blankett S.23.01. Överskottet från tjänstepensionsverksamheten rapporteras därmed netto på egen rad.

Blanketterna S.23.02-S.23.04 Specifikationer till kapitalbas

Vid årsrapporteringen finns specifikationer till S.23.01 i form av blanketterna S.23.02-S.23.04. Dessa specifikationer påverkas av att överskott i tjänstepensionsverksamhet (raden R0180 i S.23.01) rapporteras på egen rad och det därmed bara blir den övriga livförsäkringsverksamheten som specificeras på dessa blanketter.

Blankett S.29.01 Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

Överskottet från tjänstepensionsverksamheten rapporteras netto på raden R0110 (Andra kapitalbasposter som godkänts av tillsynsmyndigheten som primärkapital som ej specificeras ovan) i blankett i S.29.01.

Upp till menyn

Hur ska tjänstepensionsverksamheten rapporteras i de blanketter som avser tillgångar och derivat?

Blanketterna S.06.01, S.06.02, S.08.01, S.08.02, S.09.01 och S.10.01 – tillgångar

I de blanketter som avser tillgångar och derivat (S.06.01, S.06.02, S.08.01, S.08.02, S.09.01 och S.10.01) ska uppgifter som avser tjänstepensionsverk-samheten anges som separata fonder (Ring fenced funds) under C0060 Portfölj och C0070 Fondnummer.

Upp till menyn

Hur ska försäkringstekniska avsättningar (FTA) för tjänstepensionsverksamheten rapporteras?

FTA för tjänstepensionsverksamheten ska rapporteras på följande rader som avser TP as a whole, raderna R0010, R0020 och R0200. Årsvis sker rapportering av tjänstepensionsverksamhet och övrig livförsäkringsverksamhet i separata blanketter för "separata fonder" SR.12.01.01, och i en blankett S.12.01.01 för hela verksamheten totalt.

I kvartalsrapporteringen ska blankett S.12.01.02 innehålla summan av Solvens 1- och Solvens 2-värden för försäkringstekniska avsättningar. Detta innebär att för kvartal sker ingen rapportering i blanketter för "separata fonder".

Upp till menyn

Hur beräknas solvenskapitalkravet (SCR) i övergångsregleringen?

SCR i övergångsregleringen utgörs av summan av ett teoretiskt kapitalkrav för tjänstepensionsverksamheten och av SCR enligt Solvens 2-regler för övrig livförsäkringsverksamhet. Det teoretiska kapitalkravet för tjänstepensionsverksamheten beräknas enligt Solvens 1-reglerna om solvensmarginal i 7 kap. FRL:s lydelse per 2015-12-31. Det teoretiska kapitalkravet enligt Solvens 1 summeras med SCR från Solvens 2 för övrig livförsäkringsverksamhet i enlighet med artikel 217 i Solvens 2-förordningen ([EU] 2015/35). Företaget får här inte ta hänsyn till eventuella diversifieringseffekter mellan de båda verksamheterna.

Upp till menyn

Hur rapporteras solvenskapitalkravet (SCR) i övergångsregleringen?

Det teoretiska kapitalkravet för tjänstepensionsverksamhet rapporteras endast i blanketten S.25.01.01 i cellen R0160/C0100. Ingen rapportering i "separat fond"-blanketter görs för tjänstepensionsverksamhet. Övrig rapportering av SCR i blanketten S.25.01.01 avser övrig livförsäkringsverksamhet. Det sammanlagda kapitalkravet som rapporteras i cellerna R0200/C0100 och R0220/C0100 (det sista också med särskilt beaktande av kapitaltillägg, om tillämpligt) ska utgöra summan av det teoretiska kapitalkravet enligt Solvens 1 för tjänstepensionsverksamhet och SCR enligt Solvens 2 för övrig livförsäkringsverksamhet.

Övrig rapportering av SCR i blanketterna S.25 och S.26 avser övrig livförsäkringsverksamhet.

Hur rapporteras solvenskapitalkravet (SCR) för grupper i övergångsregleringen?

Det teoretiska kapitalkravet för tjänstepensionsverksamhet rapporteras endast i blanketten S.25.01.04 i cellen R0160/C0100. Ingen rapportering i "separat fond"-blanketter görs för tjänstepensionsverksamhet. Övrig rapportering av SCR i blanketterna S.25 och S.26 avser övrig livförsäkringsverksamhet.

Om det i en grupp ingår flera företag som följer övergångsregler för tjänstepension utgör gruppens totala kapitalkrav enligt Solvens 1 summan av de teoretiska kapitalkraven för vart och ett av företagen.

Upp till menyn

Hur rapporteras minimikapitalkravet (MCR) i övergångsregleringen?

Beräkningen av MCR beskrivs i fråga Hur beräknas minimikapitalkravet (MCR) i övergångsregleringen? och bör läsas för att förstå rapporteringen för MCR.

Företag som tillämpar övergångsregler för tjänstepensionsverksamhet använder blankett S.28.01.01.

Det linjära MCR rapporteras i cellerna R0200/C0040 och R0300/C0070. De termer som är kopplade till beräkningen av det linjära MCR (se bl.a. artikel 251 i Solvens 2-förordningen ([EU] 2015/35)) ska rapporteras på raderna R0210-R0240/C0050 och den sammanlagda risksumman i cellen R0250/C0060. Detta gäller för företagets totala verksamhet, d.v.s. försäkringsföretagets övrig livförsäkringsverksamhet och dess tjänstepensionsverksamhet.

Uppgiften för det totala solvenskapitalkravet (SCR) ska lämnas på rad R0310/C0070 och värdet ska vara i enlighet med den uppgift som lämnas i blankett S.25. Högsta värdet på MCR lämnas i cell R0320/C0070 och ska utgöra 45% av värdet på det totala SCR. Lägsta värdet på MCR lämnas i cell R0330/C0070 och ska utgöra 25% av värdet på det totala SCR.

Upp till menyn

Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan