Understödsföreningar

Understödsföreningar och tjänstepensionskassor ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda föreningar och kassor och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när hittar du under respektive kategori. 

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Rapporteringskalender - Understödsföreningar och tjänstepensionskassor

Följande rapporter ska lämnas under 2018

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kvartalsrapport tjänstepensionskassor (F60502) 2017-12-31 FFFS 2011:30
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2017-12-31 Anvisning
Mars
15 Årsrapport 2017 tjänstepensionskassor (F69705) 2017-12-31 FFFS 2008:20
April
30 Kvartalsrapport tjänstepensionskassor (F60502) 2018-03-31 FFFS 2011:30
30 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-03-31 Anvisning
Augusti
10 Kvartalsrapport tjänstepensionskassor (F60502) 2018-06-30 FFFS 2011:30
10 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-06-30 Anvisning
September
7 Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor)* 2018-06-30 FFFFS 2008:26,
8 kap
Oktober
31 Kvartalsrapport tjänstepensionskassor (F60502) 2018-09-30 FFFS 2011:30
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-09-30 Anvisning

 

 Samtliga understödsföreningar

Till FI Rapport Referensdag Regler
Två månader
efter ordinarie 
föreningsstämma
Protokoll från föreningsstämma*** 2017-12-31 SFS 2010:2044 7 § och UFL 67 §

 

Dessutom ska följande rapporter lämnas beroende på föreningens verksamhet:

 Samtliga understödsföreningar som inte har begränsad tillsyn

Till FI Rapport Referensdag Regler
På den tid som FI bestämmer Försäkringsteknisk utredning** UFL 21 §

 

Understödsföreningar vars verksamhet avser pensionsförsäkring av tjänst

Till FI Rapport Referensdag Regler
Juni
30 Ägares kvalificerade innehav och ägarintresssen m. m. 2017-12-31 FFFS 2011:14

 

Fotnoter

Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

*) Delårsrapporten ska skickas in i PDF-format via mail till rapportering_forsakring@fi.se

**) Urklipp ur lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksamheten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av juni 2019 eller, om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) då har getts in, till dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har vunnit laga kraft.

Urklipp ur besluts-PM till FFFS 2015:21, sida 36. Understödsföreningar som driver verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar (pensionskassor) påverkas inte av övergångsregleringen. Dessa företag lyder redan under en tidigare övergångsreglering, som innebär att de ska tillämpa äldre upphävda författningar.

***) Urklipp ur lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043). En bestyrkt kopia av protokoll fört vid föreningsstämma över beslut i fråga om års- och koncernredovisningen eller revisionsberättelsen samt en redogörelse för föreningen och dess verksamhet. Om protokoll lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

Rapporteringskalender – Understödsföreningar i försäkringsgrupper
Till FI Rapport Referensdag Regler
Maj
15 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (F60701) 2017-12-31

FFFS 2002:4

FFFS 2007:27 

15 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F60601) 2017-12-31 FFFS 2002:10
FFFS 2011:11
Senast granskad: 2018-04-12
Laddar sidan