Understödsföreningar

En understödsförening är en förening för inbördes bistånd som, utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse, erbjuder kapital-, sjuk- eller pensionsförsäkring.

Dessa föreningar regleras i lagen (1972:262) om understödsföreningar ("LUF"). Understödsföreningar ska vara registrerade hos FI och står också under vår tillsyn.

LUF är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043). Enligt införandebestämmelserna (7 § 1 st) får understödsföreningar registrerade före den 1 januari 2011 fortsätta bedriva sin verksamhet under en övergångsperiod, eller till dess att understödsföreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut angående tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsföretag enligt 2 kap. FRL (dvs. som försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening).

Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att 7 § i införandebestämmelserna ändras. Lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2019 innebär att övergångsperioden förlängs till utgången av år 2020 eller, om understödsföreningen driver tjänstepensionsförsäkringsverksamhet, till utgången av april 2020.

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har lämnats in före övergångsperiodens utgång, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation.

I samband med att en ansökan kan man begära undantag från vissa regler i FRL, se vidare 1 kap. 19 b § FRL.

Understödsföreningar som ska upphöra eller har upphört med sin verksamhet ska anmäla det till FI. Anmälan om upphörande görs i två steg. Först ska en anmälan om avveckling göras och därefter en anmälan om avregistrering.

Anmälan om avveckling ska innehålla

  • föreningens namn och organisationsnummer
  • datum för avvecklingens början
  • uppgift om vem som har fått i uppgift att genomföra avvecklingen/likvidationen
  • protokoll från årsmöte/stämma där beslut om avveckling har fattats.

Anmälan om avregistrering ska innehålla

  • skriftlig anmälan av avvecklingsansvarig
  • föreningens namn och organisationsnummer
  • uppgift om när föreningsstämman har godkänt likvidatorns slutredovisning och beslutat om att föreningen är upplöst
  • protokoll från årsmöte/stämma eller andra handlingar som styrker att fördelning av samtliga tillgångar har skett.
Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan