Tidsplan för ny prospektförordning

 

Tidsplan för ny prospektförordning

20 juli 2017

Prospektförordningen träder i kraft.

20 juli 2017

Vissa bestämmelserna om undantag från prospektskyldighet för upptagande av värdepapper till handel på reglerad marknad börjar tillämpas (delar av artikel 1.5).

10 juli 2018

Finansdepartementet remitterar promemoria med lagförslag.

21 juli 2018

Artikel 1.3 och 3.2 (tröskelvärdet för prospektskyldighet) börjar tillämpas. I Sverige behålls gränsen om 2,5 miljoner euro under en tolvmånadersperiod.

9 november 2018

Finansdepartementets remisstid löper ut.

November 2018 – januari 2019

FI arbetar med förslag till föreskrifter.

Februari 2019

FI skickar förslag till föreskrifter på remiss.

Mars–maj 2019

FI bearbetar remissvar på föreskrifter och fortsätter arbetet med förslag på föreskrifter.

6 maj 2019

FI rekommenderar att prospekt som ska godkännas enligt nu gällande regelverk skickas in till FI senast den 6 maj 2019. Detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att godkännande sker före den 21 juli 2019.

16 maj 2019

FI håller informationsforum.

Juni 2019

FI publicerar vägledning på FI.se.

21 juli 2019

FI:s föreskrifter träder i kraft.

21 juli 2019

Prospektförordningen börjar tillämpas i sin helhet och kompletteringslagen föreslås träda i kraft.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Senast granskad: 2019-07-05
Laddar sidan