Fond

Rapporteringskrav för fondbolag och alternativa investeringsfonder.

Information för dem som inte förlängt giltighetstiden för rapporteringskort 0001 – 3100

Möjligheterna att förlänga giltighetstiden för dessa kort gick ut den 22 februari. Den som behöver använda kortet för att rapportera och inte förlängt giltighetstiden kan vända sig till rapportering@fi.se.

Här hittar du mer information om innehavsrapportering  och periodisk rapportering.

Rapporteringskalender 2020
Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2019-12-31 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2019-12-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2019-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2019-12-31 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2019-12-31 13 kap.2§ LAIF
Februari
15* Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2019-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
15 Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet***(F81201) 2019-12-31 FFFS 2013:9
15 Årsrapport Derivat för värdepappersfonder (F82201) 2019-12-31 FFFS 2013:9
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2019-12-31 13 kap.2§ LAIF
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
April
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-03-31 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-03-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
30 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-03-31 13 kap.2§ LAIF
30 Årsberättelse för värdepappersfonder och specialfonder 2019-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Maj
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-03-31 13 kap.2§ LAIF
Juni
30 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2020-06-30 FFFS 2011:14
Juli
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-06-30 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-06-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-06-30 13 kap.2§ LAIF
Augusti
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-06-30 13 kap.2§ LAIF
31 Halvårsredogörelse för värdepappersfonder och specialfonder 2020-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Oktober
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-09-30 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-09-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-09-30 13 kap.2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-09-30 13 kap.2§ LAIF
November
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-09-30 13 kap.2§ LAIF

Om årsberättelse eller halvårsredogörelse lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

*) Gäller om fondbolaget har räkenskapsår jan-dec

**) Gäller värdepappersfonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

***) Gäller samtliga bolag som förvaltar värdepappersfonder

Fondbolag med brutet räkenskapsår:

Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen.

Fondbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-21.

Se FFFS 2013:9, FFFS 2013:10

Rapportering sker enligt 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt förordning (EU) nr 231/2013.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan