Innehavsrapportering

Rapporteringen görs i FI:s system Periodisk inrapportering via webb och formatet är XML.

Fondbolag och förvaltningsbolag ska utöver innehavet i en värdepappersfond även rapportera om de risker som fonden är exponerad mot.

AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska rapportera uppgifter om innehav.

Zip-filen med tekniska specifikationer nedan innehåller följande filer:

 • Anvisning Fondinnehav Specialfonder - detaljerad.doc
 • Anvisning Fondinnehav Specialfonder - förenklad.docx
 • Fondinnehav-Specialfonder-2019-09-10.xsd
 • Anvisning Fondinnehav Värdepappersfonder - detaljerad.doc
 • Anvisning Fondinnehav Värdepappersfonder - förenklad.docx
 • Fondinnehav-Värdepappersfonder-2019-09-10.xsd
 • Valideringsregler_2019-03-26.xlsx

De tekniska specifikationerna uppdaterades den 26 september 2019. Valideringsreglerna uppdaterades den 26 mars 2019.

Möjlighet att testrapportera Innehavsrapportering Värdepappersfonder och Innehavsrapportering Specialfonder

Det är möjligt att testrapportera utifrån de senast uppdaterade tekniska specifikationerna i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken i systemet.

Det referensdatum som ska användas för testrapporteringen finns i kolumnen "Referensdag" i systemet. Det är alltså det datum som ska anges i XML-filen.

Frågor och svar (uppdaterade 2020-05-07)

Vad innebär förändringen i de tekniska specifikationerna från den 26 september 2019?

Det har införts en kontroll som innebär att om någon av taggarna MotpartOTC, InsättningKonto samt Företagsgrupp anges så ska även information anges i undertaggar som tillhör dessa. De kan inte utelämnas. Kontrollen kommer även att göras på revideringar som skickas in efter 26 september.

Vilka är de största förändringarna i de tekniska specifikationerna från den 5 mars 2019?

Dessa är de största förändringarna i de tekniska specifikationerna:

 • Namnet för motpart OTC-derivat får bara förekomma en gång per fond, fältet får inte lämnas tomt och inte innehålla enbart siffror.
 • En enskild kombination av namn på kreditinstitut och valutakod får bara förekomma en gång per fond. Namnet på kreditinstitutet får inte lämnas tomt, innehålla enbart siffror eller utgöras enbart av en valutakod.
 • Namnet på företagsgrupp får bara förekomma en gång per fond. Fältet får inte lämnas tomt och inte innehålla enbart siffror.
 • Varje andelsklass måste ha en unik ISIN-kod.
 • Om en fond rapporterar prestationsbaserad avgift måste både procentuellt uttag och avkastningströskel fyllas i.
 • Om en fond har tillstånd att använda en Value at Risk-modell som riskbedömningsmetod måste samtliga uppgifter om värde för Value at Risk, innehavsperiod och konfidensintervall fyllas i.

För närmare detaljer, se "Tekniska specifikationer: schema och anvisningar Fondinnehav 2019-03-05.zip" Under Läs mer på denna sida.

Är denna rapportering ny eller kommer den att ersätta befintlig rapportering?

För värdepappersfonder kommer rapporteringen i XML-formatet att ersätta den befintliga rapportering som för tillfället sker genom att skicka en textfil till fond@fi.se. Vissa nya uppgifter tillkommer på grund av ändrade föreskrifter.

För specialfonder medför de ändrade föreskrifterna en ny skyldighet att rapportera varje kvartal.

Vilket referensdatum gäller för den första rapporteringen?

Referensdatum för den första rapporteringen är den 31 december 2018. Om ni värderar fonden den 31 december ska ni rapportera för den dagen. I annat fall ska ni rapportera för det sista datumet under kvartalet då fonden värderas.

Är det obligatoriskt att rapportera innehav?

Ja. Det är obligatoriskt att rapportera innehav. Det står i föreskrifterna för både värdepappersfonder och specialfonder.

Varför är då finansiella instrument inte markerade som obligatoriska i xml-schemat"?

Det kan finnas fonder som är under avveckling och som inte har några finansiella instrument kvar. Det måste gå att rapportera även för sådana fonder.

Vad betyder * som står vid vissa uppgifter?

FI kommer att begära in dessa uppgifter i en kartläggning som görs i samband med rapporteringen för fjärde kvartalet 2018. Efter det är dessa uppgifter frivilliga att rapportera in. FI:s förhoppning är att bolagen ändå rapporterar in uppgifterna. Så fort FI har föreskriftsstöd kommer uppgifterna att vara obligatoriska att rapportera in. Eftersom fondbolagen ändå måste bygga en ny rapportering kan det finnas fördelar med att utveckla en komplett rapportering från början. Därför vill FI vara tydliga med att vi avser att ta in även dessa uppgifter i framtiden.

Kommer uppgifterna att publiceras på fi.se?

FI kommer att publicera värdepappersfonders innehav varje kvartal från och med det fjärde kvartalet 2018. Innehaven publiceras med två månaders fördröjning. Specialfonders innehav publiceras inte.

Hur ska standardavvikelse beräknas? Vilken formel ska användas?

FI tar in uppgifter för standardavvikelse som baserar sig på den branschstandard som följer Fondbolagens förenings "Riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder".

Valideringsregler – varför får vi ett felmeddelande för marknadsvärde för instrument? (Fel 514 och 714)

FI kontrollerar att det marknadsvärde som rapporterats in är rimligt. FI beräknar kontrollvärdet för marknadsvärde som antal x kurs x valutakurs, eller, nominellt belopp x kurs/100 x valutakurs. Om ni fått ett felmeddelande, har ni troligen inte rapporterat in någon av uppgifterna "antal", "nominellt belopp", "kurs" eller "valutakurs" på rätt sätt. Till exempel ska innehav noterade i brittiska pence rapporteras i brittiska pund.

Hur ska vi rapportera utlånade positioner?

Ni ska rapportera på det sätt som är mest rättvisande. Om bara delar av en position är utlånad kan den bästa metoden vara att rapportera två positioner och markera den ena som utlånad. Om exempelvis 100 stycken av en position på 1 000 är utlånade rapporterar ni två positioner, en på 900 och en på 100, med den senare markerad som utlånad.

Slår inte valideringsregel 505 till då?

Valideringsregel 505 är uppbyggd för att ta bort dubbletter. Om det finns en skillnad mellan instrument A och instrument B, till exempel olika antal eller inlånad/utlånad, ska inte den regeln vara stoppande.

Är syftet med fältet "Ägarandel" att ta in information per fond eller fondbolag?

Syftet är att få in information per fond.

Vad ska rapporteras in för "Ägarandel" om instrumentet är ett derivat?

Detta styrs av en maktbegränsningsregel som reglerar hur stor del av ett bolag eller en emittent en fond får äga och som finns i 5 kap. § 19 i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Om ett ägande inte har övergått till fonden, ska det ägandet inte rapporteras in.

Gäller fältet "Röstvärde" fonden eller fondbolaget?

Det är instrumentets andel av bolagets röstvärde i procent som ska rapporteras in. Det är alltså inte fondbolagets röstvärde vi vill ha in.

Vad ska rapporteras i fältet "Emission" för ett enskilt instrument?

Detta fält är till för situationer där två eller flera instrument hör till samma emission, fast har olika ISIN-kod. I sådana fall vill vi att ni anger den ISIN-kod som är huvudemissionens ISIN-kod för de instrument som hör till samma emission, om de inte redan har samma ISIN-kod.

Det är enbart fonder som har tillstånd att placera i enlighet med 5 kap. 8 § i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) som behöver rapportera in ISIN-kod för huvudemissionen.

Är det några förändringar i "F813 – Kvartalsrapport" för vp-fonder och specialfonder?

Nej, den ska rapporteras som vanligt.

Hur ska vi rapportera ISIN-kod för en fond om vi har flera andelsklasser?

Använd samma princip som när ni rapporterar F813.

Gäller exponering mot företagsgrupp enbart flera företag inom samma företagsgrupp och inte exponering mot ett och samma företag?

Nej, exponering mot företagsgrupp gäller även exponering mot ett och samma företag. Anvisningen hänvisar till 5 kap. 21-22 §§ i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Där anges att regeln avser exponeringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp.

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2019-01-15
Laddar sidan