Värdepappersbolag

Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR).

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2020

Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2020. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
15 Likviditetstäckning (F844) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
Februari
11 Kapitalbaskrav (F841) 2019-12-31 CRR artikel 99,
FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2019-12-31 CRR artikel 430
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 CRR artikel 101
11 Stora exponeringar (F842) 2019-12-31 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2019-12-31 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2019-12-31 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2019-12-31 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-01-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-01-31 CRR artikel 415
20 Standardrapport (F81112) 2019-12-31 FFFS 2017:21
20 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2019-12-31 FFFS 2007:4
20 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2019-12-31 FFFS 2014:13
Mars
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-02-28 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-02-28 CRR artikel 415
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
April
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
30 Standardrapport (F81112) 2020-03-31 FFFS 2017:21
30 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-03-31 FFFS 2007:4
30 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-03-31 FFFS 2014:13
Maj
12 Kapitalbaskrav (F841) 2020-03-31 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
12 Bruttosoliditet (F858) 2020-03-31 CRR artikel 430
12 Stora exponeringar (F842) 2020-03-31 CRR artikel 394
12 Stabil finansiering (F843) 2020-03-31 CRR artikel 427
12 Intecknade tillgångar (F846) 2020-03-31 CRR artikel 100
12 Finansiell information (F845) 2020-03-31 CRR artikel 99
12 ALMM - kvartal (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-04-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-04-30 CRR artikel 415
Juni
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-05-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-05-31 CRR artikel 415
30 Ägarrapportering 2019-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
Juli
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-06-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2020-06-30 FFFS 2017:21
10 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-06-30 FFFS 2007:4
10 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-06-30 FFFS 2014:13
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-06-30 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-06-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-06-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-06-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-06-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-06-30 CRR artikel 99
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 CRR artikel 101
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-07-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-07-30 CRR artikel 415
September
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-08-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-08-31 CRR artikel 415
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2019-12-31 EBA GL 2014/07
Oktober
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-09-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
31 Standardrapport (F81112) 2020-09-30 FFFS 2017:21
31 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-09-30 FFFS 2007:4
31 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-09-30 FFFS 2014:13
November
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-09-30 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-09-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-09-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-09-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-09-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-09-30 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-10-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-10-31 CRR artikel 415
December
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-11-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-11-30 CRR artikel 415

I förekommande fall:

Rapport FFFS Period Till SCB
Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag
(lämnas via SCB:s rapporteringssystem)
2010:1 Kvartal Femtonde bankdagen
i efterföljande kvartal

Värdepappersbolag med brutet räkenskapsår

Standardrapport

Ränterisk i övrig verksamhet

Internt bedömt kapitalbehov

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Värdepappersbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna Standardrapport (FFFS 2017:21), Ränterisk i övrig verksamhet (FFFS 2007:4) och Internt bedömt kapitalbehov (FFFS 2014:13) för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-31.

Frågor & svar

Innehåll

Från och med vilket referensdatum ska EBA-version 2.9 tillämpas för olika moduler (rapporter)?

2020-03-31:
Kapitalbaskrav – COREP_OF (F841)
Stora Exponeringar – COREP_LE (F842)
Bruttosoliditet – COREP_LR (F858)

2020-04-30:
Likviditetstäckning – COREP_LCR, COREP_LCR_DA (F844 och F857)
ALMM – COREP_ALM (F848)

2020-06-30:
Stabil finansiering – COREP_NSFR (F843)
Finansiell information - FINREP (F845)

Läs mer:

Reporting framework 2.9 (EBA)

Vilka uppgifter ska rapporteras för resolutionsplaneringen 2020?

Som grundregel rapporterar alla institut (eller för koncerner, moderföretag inom EES), som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, uppgifter för resolutionsplanering i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624. Omfattningen av rapporteringen kan dock skilja sig åt.

Institut som omfattas av förenklade skyldigheter, enligt beslut från Riksgälden, ska exempelvis endast rapportera en delmängd av uppgifterna.

Andra institut, som enligt Riksgäldens bedömning bedriver verksamhet som är kritisk för den finansiella stabiliteten, ska, med stöd av artikel 7 i genomförandeförordningen, rapportera information utöver den som specificeras i förordningen.

Vilka uppgifter som respektive institut ska rapportera för resolutionsrapporteringen 2020 framgår av Riksgäldens dokument Rapportering för resolutionsplanering 2020.

I regelverket för rapportering, som EBA arbetar med, sker det både förändring av befintlig rapportering och att det tillkommer nya krav. Hur hittar jag information om när och i vilken rapporteringsversion olika ändringar genomförs?

Från och med version 2.9 arbetar EBA med att olika rapporter börjar gälla per olika referensdagar, så kallade modulreleaser.
Information om respektive version finns på denna sida på EBA:s webbplats: EBA reporting frameworks.

Den nationella MREL-rapporten följer samma version som rapportering av resolutionsplanering.


Finns det någon tidsgräns för när man kan göra revideringar?
Nej, systemet för inrapportering tillåter revideringar av äldre rapporter. En förutsättning för att en rättning ska godkännas är att den inte bryter mot någon valideringsregel. FI uppmanar företaget att, utan dröjsmål, korrigera redan rapporterade uppgifter om någon ändring har skett.

Företagets uppgifter ska därför överensstämma med de uppgifter som är rapporterade till FI.

Upp till menyn

Gör FI någon avstämning av FINREP mot andra rapporter, t.ex. årsredovisningen?
Det sker ingen automatiserad avstämning, men FI använder alla rapporter som finns att tillgå i sin tillsyn, oavsett om den är inskickad till FI i den periodiska rapporteringen eller inte.

Upp till menyn

Hur lång tid kommer kvalitetsgranskningen att ta i anspråk?
För de företag vars data i ett första skede ska rapporteras vidare till Eba är vår målsättning att granskningen kommer att göras inom högst två veckor. För andra företag kan det ta längre eller kortare tid. Vi kommer att granska inrapporterad data löpande, men tiden som tas i anspråk för detta kommer att variera beroende på vilken typ av avvikelser vi hittar, vilka åtgärder som vi måste vidta, vilka personer på FI som kommer att bedöma avvikelsen mm.

Upp till menyn

Hur påverkas vi av Eba:s rekommendation avseende s.k. LEI-kod?Finansinspektionen följer EBA:s rekommendation avseende LEI-koder för identifiering av rapporterade bolag. Samtliga företag ska ha en LEI-kod.
FI rekommenderar inte någon särskild utgivare utan konstaterar att det finns både utländska och en svensk utgivare. Det går bra att vända sig till vilken som helst av dessa utgivare då det är ett globalt kodsystem.

Upp till menyn

Hur ska vi rapportera en exponering mot Kommuninvest?
En exponering mot Kommuninvest är en institutsexponering med en garanti från ett antal svenska kommuner. I mallen C 27.00 ska därför Kommuninvest uppges som en motpart men ni ska dessutom ange "kommuner" som en motpart eftersom ni har en direkt exponering mot Kommuninvest och en indirekt exponering mot ett antal Svenska kommuner.

FI anser inte att det är nödvändigt att namnge alla kommuner som garanterar exponeringar mot Kommuninvest utan en rad räcker. I mall C.28 och C29 ska exponeringen redovisas brutto på två rader, en rad för Kommuninvest och en rad för Kommunerna. Lägg märke till att exponeringen mot Kommuninvest är en direkt exponering som reduceras i kolumn 280 med kreditriskskydd i form av kommungarantin. Exponeringen mot Kommunerna är en indirekt exponering som reduceras i kolumn 320.

Upp till menyn

 

Hur ställer jag frågor på EU-kraven avseende rapportering?
På Ebas webbplats finns ett frågeverktyg där det både går att ställa frågor samt ta del av de svar på frågor som andra institut har lämnat. Syftet med detta verktyg är att främja en enhetlig regeltolkning och att underlätta implementeringen av de nya kraven.

http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa

FI har inte möjlighet att precisera kravet för varje enskilt institut. Frågor på likviditetsrapporting kan skickas till likviditetsrisk@fi.se, övriga frågor på rapportering inom COREP-regelverket skickas till kapital@fi.se, frågor på rapportering inom FINREP-paketet kan skickas till rapportering_bank@fi.se och rapporteringstekniska frågor kan skickas till rapportering@fi.se.

Upp till menyn

När rapporterar FI uppgifter till Eba?
Enligt EBA:s beslut (EBA/DC/2015/090) om rapportering från FI till EBA så har FI tio arbetsdagar, efter sista rapporteringsdag, på sig att skicka in kvalitetssäkrad data. Inom den tiden ska bolagen hunnit göra eventuella ändringar av rapporterad data. Eventuella revideringar ska ha inkommit till EBA senast inom ytterligare 5 arbetsdagar dvs, 15 arbetsdagar efter sista rapporteringsdag.

Upp till menyn

Ska Finrep bara rapporteras av noterade företag?
Vad gäller värdepappersbolag ska bolaget vara noterat för att träffas av kraven. Rapportering sker enbart på gruppnivå.

Upp till menyn

Vad finns det för undantag för värdepappersbolag?
Bolag som omfattas av artikel 95 och 96 i CRR är undantagna från rapportering av Stora Exponeringar samt Bruttosoliditet och ska rapportera delar av rapporten Kapitalbaskrav.

Värdepappersbolag som inte har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 LVM undantas från bestämmelserna om likviditet i CRR.

Grupper av värdepappersbolag undantas från rapporteringskraven av likviditet i det fall inget tillståndspliktigt värdepappersbolag i gruppen har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 LVM.

Upp till menyn

Vad innebär att rapportera "i god tid"?
Rapportering enligt regelverket innebär att ett antal valideringsregler ska vara uppfyllda innan rapporteringen kan lämnas. För att inte riskera att, nära sista rapporteringsdag, hamna i en situation där valideringsproblem stoppar rapporteringen ser vi en fördel i att börja i god tid. Har man en egen valideringsprocessor kan man själv göra en validering och därmed undvika att rapporteringen inte går igenom de uppsatta kontrollerna. Observera att en inskickad rapport inte är att anses som inlämnad förrän ni per mail mottagit en bekräftelse och att ni i ert rapporteringsverktyg fått en meddelande att rapporten är godkänd.

Upp till menyn

Var finns information om gränsvärden för Finrep?
Baserat på gränsvärden finns regler för när man ska börja respektive sluta rapportera i genomförandeförordning (EU) 680/2014, kapital 2, artikel 4.

Gränsvärden för rapportering av Finrep mall 20–22 finns i ovanstående förordning, kapital 3, sektion 2, artikel 9 p. 2 (d-f).

Upp till menyn

Vilka bolag i en koncern ska rapportera Intecknade tillgångar?Rapportering av Intecknade tillgångar enligt CRR artikel 100 gäller för samtliga bolag under tillsyn.

Upp till menyn

Vilka företag ska lämna vilka mallar i Finrep?
Mall 1-19 ska lämnas kvartalsvis av alla företag.

Mall 20-22 ska lämnas kvartalsvis för de företag som uppfyller tröskelvärden enligt ITS:en (EU förordning nr 680/2014) om rapportering Artikel 9 punkt 2 d-f.

Mall 30-31 ska lämnas halvårsvis av alla företag.

Mall 40-46 ska lämnas årsvis av alla företag.

Upp till menyn

Vilka ska rapportera ALMM per månad respektive per kvartal?

Företag får rapportera en gång per kvartal om de uppfyller samtliga följande villkor:

Institutet ingår inte i någon grupp med dotterbolag eller moderinstitut etablerade i andra jurisdiktioner än sin behöriga myndighet.

Förhållandet mellan enskilda instituts balansomslutning och summan av alla enskilda instituts balansomslutningar i respektive medlemsstat understiger 1 %* under de två på varandra följande åren före rapporteringsåret.

Institutet har totala tillgångar, beräknade i enlighet med rådets direktiv 86/635/EEG (*), på mindre än 30 miljarder euro.

Samtliga övriga företag ska rapportera en gång per månad på individuell och konsoliderad grund.

* En procent av den svenska bankmarknadens samlade balansomslutning uppgick till 159,5 miljarder kronor per 20171231 och 136,1 miljarder kronor per 20181231. (I begreppet den svenska bankmarknadens samlade balansomslutning ingår företagskategorierna bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, medlemsbanker, skeppshypotek, sparbanker, utländska kreditmarknadsbolagsfilialer och utländska bankers filialer)

Upp till menyn

Vilka ska rapportera ALMM?
Alla kreditinstitut samt de värdepappersbolag som auktoriserats att tillhandahålla de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som anges i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2004/39/EG.

Upp till menyn

Vilka ska rapportera Finansiell information?
Rapportering av Finansiell information enligt CRR artikel 99 ska lämnas av noterade värdepappersbolag som upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS.

Upp till menyn

Är rapportering av "Nature of report" en obligatorisk uppgift?
Ja, det är en obligatorisk uppgift för att rapporten ska kunna godkännas.

Upp till menyn

Är återköp av ett förlagslån tillståndspliktigt?
Återköp av förlagslån är enligt CRR tillståndspliktigt, se artikel 77 CRR.

Upp till menyn

Hur ska värdepappersbolag som omfattas av artikel 4.1.2 c i tillsynsförordningen rapportera kapitalbaskrav och internt bedömt kapitalbehov?

Värdepappersbolag som omfattas av artikel 4.1.2 c i tillsynsförordningen innehar tillstånd för en eller flera av investeringstjänsterna

  • mottagande och vidarebefordran av order (punkten 1),
  • utförande av order (punkten 2),
  • portföljförvaltning (punkten 4), och
  • investeringsrådgivning (punkten 5).

Ytterligare en förutsättning är att bolaget inte innehar tillstånd för sidotjänsterna att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (punkten 1) och/eller ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen (punkten 8).

Mallar ska fyllas i blankett F841 Kapitalbaskrav m.m.
Värdepappersbolag som har tillstånd för att utföra order (punkten 2) och/eller portföljförvaltning (punkten 4) omfattas av artiklarna 97.1, 95.2 och 92 och ska lämna uppgifter om kapitalbaskrav (mall C02.00) samt kapitalrelationer och kapitalnivåer (mall C03.00).

Samtliga värdepappersbolag som omfattas av artikeln 4.1.2 c ska lämna uppgifter om kapitalbas (mall C01.00) och memorandumposter (mall C04.00).

Kapitalbuffertar
Värdepappersbolag som omfattas av artikeln 4.1.2 c ska inte rapportera uppgifter om kapitalbuffertar (mall C04.00, raderna 740 – 810).

Blankett F821 Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov
Samtliga värdepappersbolag omfattas av pelare 2-krav enligt 8 kap. 3-4§§, 5§ Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Därmed ska de rapportera F821 Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov.

Upp till menyn

Behöver inrapporterade uppgifter revideras efter fastställt bokslut? 

Ja, om rapportering som har lämnats till Finansinspektionen ändras, efter genomförd revision och att bokslutet har fastställts, ska korrekta uppgifter snarast lämnas till Finansinspektionen.

Även uppgifter som inte är föremål för revision ska snarast lämnas till Finansinspektionen om de har blivit ändrade hos bolaget.

Finansinspektionen genomför löpande granskning av att publicerade uppgifter, eller uppgifter lämnade till annan myndighet, överensstämmer med inrapporterade uppgifter.

Upp till menyn

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Likviditetstäckning, Stabil finansiering

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Kapitalbaskrav, Stora exponeringar
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan