Mifid 2 och råvaruderivat

Efter 3 januari 2018 omfattas handel med råvaruderivat av nya regler i lagen om värdeppersmarknaden.

Reglerna, som har sitt ursprung i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (Mifid 2), begränsar hur stora positioner en enskild fysisk eller juridisk person kan inneha i råvaruderivat. Regelverket innehåller även krav på övervakning och uppföljning av positionsbegränsningarna. Bestämmelserna kompletteras av nya och omfattande rapporteringskrav av slutkundspositioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa.

Positionslimiter i råvaruderivat

Enligt de nya reglerna i 15 a kap. 1 § i lagen om värdepappersmarknaden (LV) ska FI fastställa positionslimiter för råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige. Limiterna innebär en begränsning av hur stora positioner en fysisk eller juridisk person får ha i råvaruderivat. Begränsningen gäller för råvaruderivat som handlas på en handelsplats och OTC-kontrakt som ekonomiskt motsvarar dessa derivat.

Positionslimiterna för spotmånaden och andra månader fastställs med utgångspunkt från det referensvärde som fastställts i enlighet med artiklarna 9, 11 och 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/591. Referensvärdet kan justeras med hänsyn till de faktorer som anges i artiklarna 16–21 i samma förordning.

Handelsplatserna är skyldiga att underrätta FI när den sammanlagda mängden öppna kontrakt eller emitterade värdepapper passerar något av de gränsvärden som omnämns i artikel 15.2 i kommissionens delegerade förordning.

Undantag från tillämpningen av positionslimiter

Icke-finansiella företag som använder råvaruderivat i prissäkringssyfte har, med stöd av 15 a kap. 6 § LV, möjlighet att ansöka om undantag från tillämpningen av positionslimiter. Undantaget innebär att positionslimiterna inte ska vara tillämpliga på positioner som innehas för en icke-finansiell enhets räkning och som på ett objektivt mätbart sätt minskar risker som står i direkt samband med affärsverksamheten hos denna icke-finansiella enhet.

Företag som vill tillämpa undantaget ska skicka in uppgifter som visar hur positionen minskar risker som står i direkt samband med det företagets affärsverksamhet. FI ska fatta beslut om en inkommen ansökan inom 21 kalenderdagar.

Blankett för ansökan om undantag från tillämpningen av positionslimiter

Positionsrapportering av råvaruderivat

Kraven på positionsrapportering finns i artikel 58 i Mifid 2, som har införts i 15 a kap. LV. Kraven preciseras i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1093. Lagen ställer krav på att marknadsplatser och värdepappersbolag som handlar med ekonomiskt likvärdiga OTC-kontrakt utanför handelsplatser från och med den 3 januari 2018 dagligen rapporterar sina och sina kunders positioner i råvaruderivat till FI. FI kommer att löpande lägga ut mer information kring regelverket denna webbsida.

Praktisk information om positionsrapportering av råvaruderivat finner du på sidan Nya regler för rapportering av råvaruderivat.

Rättsakter och övrig dokumentation

Senast granskad: 2017-12-12
Laddar sidan