Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2013

Nya frågor och svar om EU-regler för OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

2013-12-20 | Esma Nyheter Emir

Förtydligad information om rapportering av börshandlade derivat står i centrum när Esma lanserar ännu en uppdaterad version av sina frågor och svar om genomförandet av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir.

FI tillämpar nya riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis

2013-12-20 | Esma Nyheter Marknad

FI börjar nu tillämpa nya riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis enligt direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid).

Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

Assurance Service måste upphöra med verksamhet

2013-12-19 | Sanktioner Marknad

FI förelägger AssuranceService i Göteborg AB att upphöra med all verksamhet som direkt eller indirekt syftar till att förmå någon med hemvist i Sverige att teckna försäkringar hos Victory Life & Pensions Assurance Company Limited.

FI planerar att inte ge undantag från Basel 1-golv

FI planerar att inte att bevilja undantag från det så kallade Basel 1-golvet.

FI avser att inte ge undantag från Basel 1-golvet

2013-12-18 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) anser inte att det är lämpligt att ge banker undantag från det så kallade Basel 1-golvet. Frågan har väckts i och med nya kommande europeiska regler. FI önskar nu ta emot synpunkter om detta.

Nya kapitaltäckningsregler

2013-12-17 | FI-forum

FI-forum om de nya föreskrifterna för kreditinstitut och värdepappersföretag från den 1 januari 2014. FI:s föreskrifter kompletterar en EU-förordning (CRR). EU-reglerna består även av ett direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD 4).

Eba redovisar EU-bankers kapital och exponeringar

2013-12-16 | Eba Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten Eba har publicerat data om bl.a. exponeringar, kapitalsituation och innehav av statsobligationer hos europeiska banker, deras så kallade transparency exercise.

Banker och kreditmarknadsbolag har högst förtroende för FI

2013-12-13 | Nyheter Om FI

Nio av tio företag under tillsyn är nöjda med sina kontakter med FI och det är små skillnader mellan företagskategorierna i undersökningen.

Eba varnar för virtuella valutor

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har utfärdat en konsumentvarning för virtuella valutor, bland annat med anledning av uppmärksamheten kring Bitcoins. Varningen finns publicerad på Ebas webbplats.

Försäkria får en anmärkning och straffavgift på 750 000 kronor

Försäkringsförmedlaren FFR, Försäkria Finansrådgivning AB har åsidosatt väsentliga kundskyddsregler. Bolaget får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor.

Klargörande om Anea AB:s konkurs

Den 4 december försattes företaget Anea AB i konkurs på egen begäran. Anea har bland annat förvaltat kunders försäkringar i Victory Life. Dessa kunders situation kommer nu att utredas vidare av en konkursförvaltare.

Förberedande riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Finansinspektionens syn och tillämpning av Eiopas riktlinjer för förberedelser inför Solvens 2-regelverket.

Tuffare krav på bankerna – små effekter på hushåll och företag

2013-12-05 | Pressmeddelanden Bank

Högre och hårdare krav på bankerna har haft små effekter på utlåningsräntorna till hushållen och företagen. Bankernas marginaler på bolån minskade något under det tredje kvartalet. Det visar FI:s kvartalsvisa redovisning av bankernas räntor och utlåning.

Bankernas räntor och utlåning, kv 3:2013

2013-12-05 | Rapporter Bank

FI redogör i denna rapport för bankernas anpassning till högre kapitaltäckningskrav och för effekterna för hushåll och icke-finansiella företag.

Deltagare sökes till referensgrupp om marknadsdata

2013-12-03 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, söker deltagare till en ny referensgrupp som ska ge råd till en existerande arbetsgrupp som jobbar med frågor kring rapportering, dokumentation och arkivering av marknadsdata.

Blackrock får avgift för sen flaggning

2013-12-03 | Sanktioner Marknad

Blackrock, Inc. ska betala särskild avgift på 300 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Assa Abloy AB till Finansinspektionen.

Kvartal 3, 2013: Högre vinst i alla bolagsgrupper

2013-12-02 | Rapporter Bank

Samtliga bolagsgrupper redovisade ett högre rörelseresultat under det tredje kvartalet 2013 jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet i storbankerna steg till drygt 23 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Ny förstasida på fi.se

2013-11-28 | Nyheter Om FI

I morgon får förstasidan på FI:s webbplats ett nytt utseende som ska göra det enklare att hitta på webbplatsen.

Finansiella börsföretag måste förbättra sin information

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat en granskning som har gjorts av jämförförbarhet och kvalitet på upplysningarna i börsnoterade finansiella företags finansiella rapporter för år 2012.

Finansiella börsföretag måste förbättra sin information

2013-11-27 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat en granskning som har gjorts av jämförförbarhet och kvalitet på upplysningarna i börsnoterade finansiella företags finansiella rapporter för år 2012.

Kundinformation om Strategi Placering

Pensionsmyndigheten har skickat ut brev till 25 000 kunder och hänvisat kunder med frågor om Strategi Placering att ringa till Finansinspektionen.

Förslag till nya regler om operativa risker och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen (FI) föreslår två nya föreskrifter som innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa risker i sin verksamhet på ett effektivt och sunt sätt.

Remissvar på betänkandet Förstärkta kapitaltäckningsregler

2013-11-22 | Remissvar Bank

FI stödjer i stort Kapitaltäckningsutredningens förslag till anpassningar av svensk rätt till följd av en ny förordning och ett nytt direktiv om kapitaltäckning i EU.

Första auktoriserade transaktionsregistren klara

2013-11-22 | Esma Nyheter Emir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har registrerat de första auktoriserade transaktionsregistren enligt EU:s förordning för OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir.

Remissvar: Reviderad promemoria om viss kreditgivning till konsumenter

Finansinspektionen (FI) säger i sitt remissvar ja till att även förmedling av konsumentkrediter ska omfattas av tillståndsplikt, men föreslår att färre företag ska omfattas av plikten och att en definition av begreppet införs i lagen.

Ändring av vissa skadelivräntor

2013-11-20 | Nyheter Försäkring

Skadeståndslivräntor värdesäkras genom ett index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som skadeståndslivräntorna ska ändras med.

EU-förslag till regler om marknadsmissbruk

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) förslag till genomförandeåtgärder för den nya förordningen om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), kallad MAR.

Nya regler om diskonteringsränta för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

2013-11-18 | FI-forum Försäkring

FI-forum med anledning av de nya regler för den diskonteringsränta som försäkringsföretagen ska använda för att värdera långa åtaganden som pensionsutfästelser. De nya reglerna är tänkta att börja gälla den 31 december 2013 och förväntas innebära stora förändringar för de berörda företagen.

Laddar sidan