Allt publicerat

Här hittar du allt som har publicerats i olika nyhetslistor på fi.se.

2014

EU-förslag till regler om en EU-gemensam åtkomstpunkt för obligatorisk information

2014-12-30 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Esmas förslag till tekniska standarder som tas fram på grund av ändringar av öppenhetsdirektivet (ändringsdirektivet).

FI avser införa undantag för säkerställda obligationer

2014-12-29 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har yttrat sig över danska Finanstilsynets beslut att genomföra ett undantag från en del av reglerna i artikel 129.1c i EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR). Finansinspektionen kommer att införa samma undantag för svenska företag.

Försäkringsföretagen har högst förtroende för Finansinspektionen

2014-12-23 | Nyheter Om FI

Åtta av tio är nöjda med kontakterna med Finansinspektionen (FI). Mest nöjda med kontakterna är försäkringsbolagen.

FI tillämpar nya EU-riktlinjer om tillsyn över finansiell information

2014-12-22 | Redovisning Esma Nyheter

Den 28 december 2014 införs nya riktlinjer i EU om tillsyn över finansiell information. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft, utom på två områden där riktlinjerna strider mot svensk lag.

Remissvar: Nytt regelverk för tjänstepensionsföretag

2014-12-22 | Remissvar Försäkring

FI avstyrker utredningens förslag om ett nytt och separat regelverk för tjänstepensionsföretag.

TGS Management Company, 60 000 kronor

2014-12-19 | Sanktioner Marknad

TGS Management Company, LLC ska betala särskild avgift med 60 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att korta nettopositioner i aktier har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan till Finansinspektionen.

Platinum Investment Management, 15 000 kronor

2014-12-19 | Sanktioner Marknad

Platinum Investment Management Ltd ska betala särskild avgift med 15 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

EU-riktlinjer om betydande kreditrisköverföring

2014-12-19 | EBA Nyheter Bank

Det har införts nya riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen). Riktlinjerna handlar om kreditrisköverföring vid värdepapperingseringstransaktioner och riktar sig både till kreditinstitut och till behöriga myndigheter.

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid 2)

2014-12-19 | Esma EBA Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat slutgiltiga tekniska råd och förslag till tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) och förordningen (Mifir) om marknader för finansiella instrument.

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (CSDR)

2014-12-19 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer, tekniska råd och standarder som tagits fram med anledning av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, CSDR.

Lancaster Investment Management LLP, 10 000 kronor

2014-12-19 | Sanktioner Marknad

Lancaster Investment Management LLP ska betala särskild avgift med 10 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Highbridge Capital Management LLC, 10 000 kronor

2014-12-19 | Sanktioner Marknad

Highbridge Capital Management LLC ska betalasärskild avgift med 10 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att en kort nettoposition i aktier har passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company, 175 000 kronor

2014-12-19 | Sanktioner Marknad

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Companyska ska betala särskild avgift med 175 000 kronor fö runderlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla att korta nettopositioner i aktier har passerat relevanta tröskelvärden för anmälan till Finansinspektionen.

EU-riktlinjer om diskontering av rörlig ersättning

2014-12-18 | EBA Nyheter Bank

Möjligheten att diskontera rörlig ersättning är inte införd i Sverige. Därför är inte heller EU:s riktlinjer om diskontering av rörlig ersättning tillämpliga här.

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

Finansinspektionen beskriver i en promemoria vilka metoder som FI har för avsikt att använda för att beräkna kapitalkravet för tre viktiga risktyper inom ramen för pelare 2.

God motståndskraft i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering. Storbankernas behov av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder är samtidigt sårbarheter som måste följas och mildras. Det är slutsatserna i Finansinspektionens (FI) stabilitetsrapport.

Stabiliteten i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering.

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde.

Bruttosoliditetskrav för svenska banker

FI anser att ett bruttosoliditetskrav kan fylla en viktig funktion för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Sverige som en säkerhetsspärr som sätter ett golv för hur lågt kapitalkravet kan falla relativt bankernas bruttotillgångar.

Pressinbjudan – Stabiliteten i det finansiella systemet

2014-12-05 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) bjuder in till pressträff den 10 december kl. 10.00 för att presentera slutsatserna av rapporten Stabiliteten i det finansiella systemet.

EU-riktlinjer om upplysningar av intecknade och icke intecknade tillgångar

2014-12-05 | EBA Nyheter Bank

Den 27 december 2014 införs nya riktlinjer i EU om redovisningen av intecknade och icke intecknade tillgångar.

Konsumenttrender i Europa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat sin tredje rapport om konsumenttrender.

Martin Andersson fortsätter som GD

2014-12-04 | Pressmeddelanden

Regeringen har i dag beslutat att ge Martin Andersson fortsatt förtroende som generaldirektör för Finansinspektionen (FI).

Andra omgång av tekniska standarder och riktlinjer för Solvens 2

2014-12-04 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför nu ett öppet samråd för att få in synpunkter på en andra omgång av tekniska standarder och riktlinjer för genomförandet av Solvens 2-reglerna.

Martin Andersson: Sverige behöver inte gå före med bruttosoliditet

Sverige ska inte gå före eller införa högre krav på bruttosoliditet än resten av EU, säger Martin Andersson på SvD Bank Summit i dag. Det nya kravet är bra men ska bara fungera som ett golv för hur lågt bankernas riskvägda kapitalkrav får sjunka. Därför räcker i dagsläget den nivå på tre procent som diskuteras i EU.

Förslag till riktlinjer om att hålla tillgångar åtskilda i AIFM-direktivet

2014-12-03 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) till riktlinjer om skyldighet att hålla tillgångar åtskilda vid delegering av förvaringsfunktioner till tredje part.

Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet

2014-12-02 | Remissvar

Finansinspektionen anser att det i vart fall bör finnas en möjlighet för ett företag att begära att en person som enligt lag ska ledningsprövas av Finansinspektionen uppvisar eller överlämnar ett utdrag ur belastningsregistret till sin arbetsgivare.

Yttrande över utkast till lagrådsremiss: Genomförande av Solvens 2-direktivet

2014-12-02 | Remissvar Solvens 2

Finansinspektionen (FI) välkomnar den utveckling mot ett mer riskbaserat regelverk för försäkringsrörelse som Solvens 2-direktivet innebär.

Svenska försäkringsföretag utvärderade i stresstest

2014-12-01 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har genomfört stresstester av europeiska försäkringsföretag för att pröva deras motståndskraft. Från Sverige deltog tio stora försäkringsföretag och grupper, vilka svarar för mer än hälften av den svenska försäkringsmarknaden.

Laddar sidan