Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

Förslag till föreskrifter skickas på remiss till branschorganisationer och myndigheter före beslut. Förslagen publiceras samtidigt på FI:s webbplats. Här publiceras även förslag till föreskrifter vars utformning ska godkännas av regeringen innan de fastställs slutligt av FI:s styrelse.

2014

Förslag till ändrade regler om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter som en följd av ändrade statistikkrav från ESA 2010 (European System of Accounts).

Förslag till ändring av övergångsbestämmelsen i FI:s regler om verksamhet på marknadsplatser

FI föreslår att övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser (marknadsplatsföreskrifterna), som infördes genom ändringsföreskrifterna (FFFS 2012:3) om verksamhet på marknadsplatser, ändras. Anledningen är att FI genomförde öppenhetsdirektivet felaktigt.

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att det blir obligatoriskt för banker och kreditmarknadsföretag att redovisa de faktiska bolåneräntor som kunderna betalar. Anledningen är att de räntor som företagen marknadsför i dag, så kallade listräntor, kan vara högre än de faktiska räntorna.

Förslag till ändrade regler om rapportering av kvartalsuppgifter för försäkringsföretag

Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter som en följd av ändrade statistikkrav från ESA 2010 (European System of Accounts 2010).

Förslag till föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) föreslår att det kontracykliska buffertvärdet ska vara 1,0 procent. Värdet fastställs genom en bestämmelse i nya föreskrifter.

Förslag till nya regler om tillsynskrav, kapitalbuffertar och bolagsstyrning

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet och att direktiv (EU) om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet) enligt regeringens förslag genomförs i Sverige per den 1 augusti 2014.

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen (FI) föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden med anledning av den föreslagna ändringen av 36 § konsumentkreditlagen (2010:1846).

Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Förslag till nya regler om viss verksamhet med konsumentkrediter

Med anledning av den nya lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter som förväntas träda i kraft den 1 juli 2014 föreslår Finansinspektionen (FI) nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter. Syftet är främst att motverka överskuldsättning hos konsumenter.

Förslag till nya regler om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen (FI) föreslår nya och ändrade föreskrifter som en följd av att förordning (EU) om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) har börjat gälla vid årsskiftet. Dessutom föreslås ändringar i ett antal föreskrifter med anledning av kapitaltäckningsutredningens förslag att upphäva lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Förslag till nya regler om villkor för behörighet att tjänstgöra som aktuarie på ett försäkringsföretag

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om villkor för att en aktuarie ska få tjänstgöra på ett försäkringsföretag enligt 5 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2013

Förslag till nya regler om operativa risker och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen (FI) föreslår två nya föreskrifter som innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa risker i sin verksamhet på ett effektivt och sunt sätt.

Förslag och remissmöte om nya föreskrifter för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Ny remiss på del av förslag till beräkning av diskonteringsräntan

Då flera remissinstanser framfört synpunkter på den metod för extrapolering som föreslagits, har FI nu valt att remittera om delar av sitt tidigare föreskriftsförslag.

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet är att uppdatera den lista över stater utanför EES som tillämpar krav som motsvarar de som anges i det tredje penningtvättsdirektivet.

Förslag till ändrade regler om årsredovisning

FI föreslår att företagens krav på upplysning om löptidsanalys i årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag anpassas till de internationella reglerna för redovisning, IFRS, och att upplysningarna presenteras samlat i not.

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll som gäller för banker och kreditmarknadsföretag samt för värdepappersrörelsen i dessa företag. Reglerna ska även tillämpas på finansiella företagsgrupper.

Remissmöte 10 juni om val av räntesats för försäkringsföretag

Med anledning av förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd för försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar, kallar Finansinspektionen till ett remissmöte med branschen.

Förslag till ny diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

Förslag till ändrade regler om information för försäkring och tjänstepension

FI föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension.

Förslag till ändrade regler om säkerhetsreserv och årsredovisning för försäkringsföretag

FI föreslår att det fasta belopp som ett skadeförsäkringsbolag kan använda för att beräkna maximal avsättning till säkerhetsreserven värdesäkras genom att det knyts till prisbasbeloppet. Därmed höjs beloppet för 2013 från 2,5 miljoner kronor till 100 prisbasbelopp, vilket motsvarar cirka 4,45 miljoner kronor.

Förslag till nya föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder

EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-direktivet) ska vara genomfört i svensk rätt i juli 2013. Med anledning av detta föreslår FI nya föreskrifter för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare).

2012

Remiss av förslag till ändrade marknadsplatsföreskifter

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser.

Förslag till ändrade regler för årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår att vissa allmänna råd görs om till föreskrifter och att omdisponeringar av föreskrifterna görs för att få en tydligare struktur. Vidare föreslås att äldre upplysningskrav tas bort där det finns motsvarande eller liknande krav i det godkända internationella regelverket för redovisningsstandarder (IFRS) eller i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Förslag till nya regler om säkerställda obligationer

De nya föreskrifterna ska skapa tydliga och effektiva regler för företag som ger ut säkerställda obligationer. De nya reglerna ger också en effektivare tillsyn som gör dessa värdepapper mer transparanta och säkrare för investerare. De nya föreskrifterna föreslås ersätta föreskrifterna (FFFS 2004:11) om säkerställda obligationer.

Förslag till nya regler om kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering

Finansinspektionen (FI) föreslår att det införs ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likviditetsrisk.

Ändringar i regler om kapitaltäckning och stora exponeringar

Ett kreditinstitut eller värdepappersbolag som använder en egen modell för att beräkna kapitalkrav för marknadsrisker ska göra detta genom att multiplicera den beräknade risken med en multiplikator. FI föreslår nu att regeln om hur multiplikatorn bestäms ändras.

FI drar tillbaka förslag om nya föreskrifter

Den 20 september 2011 remitterade FI ett förslag om nya föreskrifter om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser. Förutsättningarna för föreskrifterna har ändrats genom förslagen i Solvens 2-utredningens betänkande Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68.

2011

Förslag och remissmöte om ändrade föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar. FI kallar samtidigt till remissmöte måndag den 5 december 2011 om förslagen.

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer och riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser.

Laddar sidan