Nyheter

Här hittar du information som FI valt att publicera som nyheter men som inte återfinns under andra rubriker i navigeringen.

2014

EU-förslag till regler om en EU-gemensam åtkomstpunkt för obligatorisk information

2014-12-30 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på Esmas förslag till tekniska standarder som tas fram på grund av ändringar av öppenhetsdirektivet (ändringsdirektivet).

FI avser införa undantag för säkerställda obligationer

2014-12-29 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (Eba) har yttrat sig över danska Finanstilsynets beslut att genomföra ett undantag från en del av reglerna i artikel 129.1c i EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR). Finansinspektionen kommer att införa samma undantag för svenska företag.

Försäkringsföretagen har högst förtroende för Finansinspektionen

2014-12-23 | Nyheter Om FI

Åtta av tio är nöjda med kontakterna med Finansinspektionen (FI). Mest nöjda med kontakterna är försäkringsbolagen.

FI tillämpar nya EU-riktlinjer om tillsyn över finansiell information

2014-12-22 | Redovisning Esma Nyheter

Den 28 december 2014 införs nya riktlinjer i EU om tillsyn över finansiell information. FI kommer att tillämpa riktlinjerna från och med att de träder i kraft, utom på två områden där riktlinjerna strider mot svensk lag.

EU-riktlinjer om betydande kreditrisköverföring

2014-12-19 | EBA Nyheter Bank

Det har införts nya riktlinjer om betydande kreditrisköverföring enligt artiklarna 243 och 244 i förordning (EU) nr 575/2013 (tillsynsförordningen). Riktlinjerna handlar om kreditrisköverföring vid värdepapperingseringstransaktioner och riktar sig både till kreditinstitut och till behöriga myndigheter.

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid 2)

2014-12-19 | Esma EBA Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat slutgiltiga tekniska råd och förslag till tekniska standarder för implementeringen av direktivet (Mifid 2) och förordningen (Mifir) om marknader för finansiella instrument.

Förslag till nya regler för värdepappersmarknaden (CSDR)

2014-12-19 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer, tekniska råd och standarder som tagits fram med anledning av förordningen om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, CSDR.

EU-riktlinjer om diskontering av rörlig ersättning

2014-12-18 | EBA Nyheter Bank

Möjligheten att diskontera rörlig ersättning är inte införd i Sverige. Därför är inte heller EU:s riktlinjer om diskontering av rörlig ersättning tillämpliga här.

FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2

Finansinspektionen beskriver i en promemoria vilka metoder som FI har för avsikt att använda för att beräkna kapitalkravet för tre viktiga risktyper inom ramen för pelare 2.

Beslut om kontracykliskt buffertvärde

FI ska enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar för varje kvartal fastställa ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde.

Bruttosoliditetskrav för svenska banker

FI anser att ett bruttosoliditetskrav kan fylla en viktig funktion för att upprätthålla den finansiella stabiliteten i Sverige som en säkerhetsspärr som sätter ett golv för hur lågt kapitalkravet kan falla relativt bankernas bruttotillgångar.

EU-riktlinjer om upplysningar av intecknade och icke intecknade tillgångar

2014-12-05 | EBA Nyheter Bank

Den 27 december 2014 införs nya riktlinjer i EU om redovisningen av intecknade och icke intecknade tillgångar.

Konsumenttrender i Europa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat sin tredje rapport om konsumenttrender.

Andra omgång av tekniska standarder och riktlinjer för Solvens 2

2014-12-04 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomför nu ett öppet samråd för att få in synpunkter på en andra omgång av tekniska standarder och riktlinjer för genomförandet av Solvens 2-reglerna.

Förslag till riktlinjer om att hålla tillgångar åtskilda i AIFM-direktivet

2014-12-03 | Esma Nyheter Marknad

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) till riktlinjer om skyldighet att hålla tillgångar åtskilda vid delegering av förvaringsfunktioner till tredje part.

Svenska försäkringsföretag utvärderade i stresstest

2014-12-01 | Eiopa Nyheter Solvens 2

Den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har genomfört stresstester av europeiska försäkringsföretag för att pröva deras motståndskraft. Från Sverige deltog tio stora försäkringsföretag och grupper, vilka svarar för mer än hälften av den svenska försäkringsmarknaden.

Förslag om kriterier för att förbjuda eller begränsa försäkringsbaserade investeringsprodukter

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har publicerat ett samrådsdokument om vad som ska krävas för att de nationella tillsynsmyndigheterna, eller Eiopa, ska få ingripa mot vissa försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP:s), utifrån det nya regelverket för sådana produkter.

Remiss om harmoniserade regler för förvaltare och fonder från tredje länder

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat en remiss, ett så kallat ”call for evidence” som riktar sig till AIF-förvaltare och investerare samt tillsynsmyndigheter utanför EU-området.

Victory Life i likvidation (uppdaterad information)

2014-11-28 | Nyheter Konsumentskydd

Den utländska försäkringsgivaren Victory Life har försatts i likvidation från och med den 25 november 2014, av en domstol på Brittiska Jungfruöarna. Likvidationen beslutades efter en ansökan av den finansiella tillsynsmyndigheten på Brittiska Jungfruöarna.

Förslag till ändrade regler om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår ändrade föreskrifter som en följd av ändrade statistikkrav från ESA 2010 (European System of Accounts).

Kapitalkrav för banker, tredje kvartalet

FI offentliggör i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det tredje kvartalet 2014.

CPMI/Iosco-principer del i tillsynen över finansiella infrastrukturföretag

2014-11-25 | Iosco Esma Nyheter

I tillsynen över de finansiella infrastrukturföretagen, Nasdaq OMX Clearing, Euroclear Sweden och Bankgirot BGC, använder FI – som ett komplement till tillämpliga regelverk och inom ramen för dessa – även de rekommendationer om säkerhet och effektivitet som följer av internationella standarder.

EU-riktlinjer för kreditinstitutens finansieringsplaner

2014-11-25 | EBA Nyheter Bank

Den 30 september 2015 införs nya riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för de finansieringsplaner som kreditinstitut ska lämna till Finansinspektionen.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 11 november

Den 11 november 2014 hade Finansiella stabilitetsrådet möte. Protokollet från mötet finns nu tillgängligt (se nedan).

Myndighet vill försätta Victory Life i likvidation

Tillsynsmyndigheten Financial Services Commission (FSC) på Brittiska Jungfruöarna har ansökt om att högsta domstolen på Brittiska Jungfruöarna ska försätta Victory Life i likvidation.

Förslag om faktablad för paketerade investerings- och försäkringsprodukter

2014-11-18 | Eiopa Esma EBA

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om faktablad riktade till konsumenter för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter.

Nya rapporter från FI

FI tar fram nya rapporter för våra tre verksamhetsområden, Bank, Försäkring respektive Marknader. Rapporterna behandlar både risk- och tillsynsfrågor inom respektive område.

FI-enkät till företag med tillstånd

2014-11-12 | Nyheter Om FI

FI genomför nu en enkät med ett urval av de företag som står under vår tillsyn om hur de bedömer FI:s verksamhet och hur kontakterna med FI fungerar.

Samråd om riktlinjer för företagens process för godkännande av bankprodukter

2014-11-11 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för utgivare och distributörer av bankprodukter för samråd. Riktlinjerna siktar in sig på företagens produktgodkännandeprocess (POG, Product Oversight and Governance) av bankprodukter som säljs till konsumenter.

Laddar sidan