FI stöder EU:s plan att stärka kapitaliseringen i stora banker

EU har enats om ett krav på att bankers så kallade kärnprimärkapitalrelation ska uppgå till minst 9 procent efter omvärderingen av statsobligationer. Detta krav ska de berörda bankerna uppfylla senast den 30 juni 2012.

Finansinspektionen (FI) ser åtgärden som ett positivt steg för att komma till rätta med de problem som den europeiska banksektorn brottas med och för att förhindra en spridning av marknadsoron.

De svenska bankerna tillhör de mest välkapitaliserade bankerna i Europa och har mycket små exponeringar mot stater med försvagade statsfinanser. De påverkas därför endast marginellt av de antagna nedskrivningarna på dessa innehav.

Däremot har Europeiska bankmyndigheten, EBA, valt att mäta kapitalrelationen enligt övergångsreglerna från Basel 1, vilket har stor betydelse för några av de svenska bankerna eftersom tillgångar med relativt låg risk, som svenska bolån, får betydligt högre riskvikt i EBA:s mätning än i det kommande regelverket Basel 3.

Skillnaden mellan övergångsregler och Basel 3 är störst för Handelsbanken och Swedbank som har störst andel bolån och i övrigt låg risk i sina tillgångar. Dessa två banker når därför inte upp till den av EBA bestämda tröskeln på 9 procent enligt övergångsreglerna. Enligt EBA:s preliminära beräkning är avståndet i kapital 9,7 miljarder kronor för Handelsbanken och 2,9 miljarder kronor för Swedbank.

FI bedömer dock att samtliga svenska storbanker är välkapitaliserade, även med en mycket konservativ värdering av riskerna i deras balansräkningar.

Laddar sidan