Kommande kapitalkrav på svenska banker

FI ger i dag besked om hur kapitalkraven för svenska banker kommer att utformas. Beskeden rör kapitalkraven för systemrisker för de fyra storbankerna, överväganden om den kontracykliska kapitalbufferten och höjningen av riskviktsgolvet för svenska bolån.

Sammantaget innebär dagens besked en tydlig skärpning av kapitalkraven på svenska banker. Syftet är att skapa ett stabilare finansiellt system som i sin tur ger positiva effekter på samhällsekonomin.

Den senaste finanskrisen ledde fram till en global överenskommelse om att stärka banksystemen. Som ett led i genomförandet av den överenskommelsen presenterade regeringen nyligen ett lagförslag om förstärkta kapitaltäckningsregler, där FI föreslås besluta om hur flera centrala kapitalkrav ska utformas. FI ger nu besked om de kommande kapitalkraven.

I slutet av 2011 enades FI, Finansdepartementet och Sveriges riksbank om att införa högre kapitalkrav för systemviktiga banker, den så kallade novemberöverenskommelsen.

I linje med överenskommelsen har FI därför beslutat att de fyra svenska storbankerna ska hålla en systemriskbuffert på 3 procent i kärnprimärkapital från den 1 januari 2015 och ytterligare 2 procent i kärnprimärkapitalkrav inom ramen för pelare 2.

FI avser att aktivera den kontracykliska kapitalbufferten. Bufferten är ett kapitalkrav som varierar över tiden och ska användas för att stötta kreditförsörjningen när det blir dåliga tider. Nivån på den kontracykliska kapitalbufferten kommer att gå ut på remiss efter att FI har samrått med myndigheterna i stabilitetsrådet. Beslut om nivån förväntas att ske under hösten 2014.

Hushållens skuldsättning består till stor del av bolån och är hög både i ett historiskt och i ett internationellt perspektiv. För att öka bankernas motståndskraft kommer FI att höja riskviktsgolvet för svenska bolån till 25 procent från 15 procent, något FI tidigare aviserat. Höjningen börjar gälla så snart FI:s styrelse fattat ett beslut om en slutlig version av denna promemoria, vilket kommer att ske under hösten 2014.

I dag kl. 10.00 kommer FI att ha en pressträff i FI:s lokaler där biträdande generaldirektör Martin Noréus och rådgivare Karin Lundberg presenterar FI:s ställningstaganden och överväganden. Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas på FI:s webbplats.

Synpunkter på FI:s ställningstaganden och överväganden kan lämnas senast den 30 juni via mejl till finansinspektionen@fi.se.

Laddar sidan