Nytt förslag till amorteringskrav

FI skickar i dag ut förslaget om amorteringskrav på remiss. Förslaget innebär att nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Amorteringskravet ska gälla för nya lån som ges med en bostad som säkerhet, från och med den 1 juni 2016.

"Amorteringskravet behövs för att dämpa riskerna kopplade till hushållens skulder och kan bidra till en lugnare utveckling på bostadsmarknaden. Förslaget innehåller undantag för nyproduktion, men är på det stora hela i linje med det förslag FI presenterade i mars", säger Erik Thedéen gd för FI.

Förslaget innebär att nya bolån, om lånet är större än 70 procent av bostadens värde, ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Om belåningsgraden understiger 70 procent ska lånet amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

Amortering ska bara ske av nya bolån, det vill säga lån som tas efter att reglerna börjat gälla. Ett befintligt lån behöver inte amorteras. Detta gäller även om man efter att reglerna börjat gälla byter bank, förutsatt att lånet inte utökas. Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Amorteringskravet ska omfatta alla banker och kreditmarknadsföretag.

Om regleringen och beslutsprocessen

För att FI:s förslag ska börja gälla förutsätts att den lagändring och det bemyndigande som föreslagits av regeringen kommer att beslutas av Sveriges riksdag. Vidare förutsätts att regeringen kommer att bestämma att FI ska få fastställa detaljerna i regleringen. Eftersom ett amorteringskrav kan ha långtgående effekter för enskilda hushåll ska regleringen dessutom godkännas av regeringen innan den träder i kraft.

Fler verktyg behövs

FI ser ett behov av att ha möjlighet att kunna vidta fler åtgärder om skuldsättningen fortsätter att stiga snabbt, även efter att amorteringskravet kommit på plats. För att kunna genomföra fler åtgärder behöver FI:s befogenheter dock förtydligas. Det är viktigt att detta sker skyndsamt.

Laddar sidan