SEB får anmärkning och ska betala sanktionsavgift

2017-06-20 | Marknad

Finansinspektionen (FI) har funnit att SEB har transaktionsrapporterat felaktigt och att det funnits brister i den interna kontrollen av transaktionsrapporteringen. SEB får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att SEB felrapporterat transaktioner av obligationer och vissa andra typer av finansiella instrument under ett antal år. FI finner därför att SEB har överträtt reglerna om transaktionsrapportering.

Vidare finner FI att de kontroller som SEB vidtagit för att säkerställa en korrekt transaktionsrapportering inte har varit ändamålsenliga och tillräckliga. För den del av verksamheten som transaktionsrapporteringen avser konstaterar FI att SEB inte levt upp till de krav som finns på en tillfredsställande intern kontroll.

Kravet på transaktionsrapportering finns för att FI ska kunna övervaka att företag som bedriver värdepappersrörelse agerar "hederligt, rättvist och professionellt" samt på ett sätt som gör att värdepappersmarknadens integritet främjas.

FI ger SEB en anmärkning med anledning av överträdelserna. Anmärkningen förenas med en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor.

Läs mer

Presstjänst

Victoria Ericsson, Peter Svensson
Laddar sidan