FI har inte manipulerat allmänna handlingar

2018-12-18 | Pressmeddelanden

– Påståenden att Finansinspektionen (FI) skulle ha manipulerat allmänna handlingar om penningtvättsärenden som Svenska Dagbladet begärt ut stämmer inte, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. En intern rättslig utredning som FI i dag publicerar visar att handlingarna och utlämningen hanterats på ett korrekt sätt. FI:s styrelse har på ett extrainsatt möte informerats om ärendet och dess hantering.

– Vi är nöjda med den information vi har fått och den rättsutredning som har gjorts. Styrelsen uttryckte vidare sitt fulla förtroende för ledningens hantering, säger Sven-Erik Österberg, ordförande i FI:s styrelse.

– Vi välkomnar också den granskning som JO har initierat mot bakgrund av uppgifter i media, säger Erik Thedéen.

Den rättsliga utredningen, som publiceras på FI:s webbplats, innefattar en grundlig genomgång av det bakomliggande regelverket och hur det ska tillämpas i det aktuella fallet. Utredningen visar att de dokument som Svenska Dagbladet hänvisar till är interna utkast. Sådana utgör inte allmänna handlingar och hör inte hemma i FI:s diarium. De handlingar som slutligen färdigställts och diarieförts är däremot allmänna handlingar. Utredningen visar att de har upprättats på ett korrekt sätt och i enlighet med FI:s rutiner. De handlingar som Svenska Dagbladet efter begäran fått från FI är således korrekta och kompletta (med undantag för delar som omfattas av sekretess, vilka framgår genom så kallad maskning).

Synpunkter och invändningar från medarbetare finns noterade i de utkast Svenska Dagbladet hänvisat till. Det är inte ovanligt med olika uppfattningar under en tillsynsundersökning – det är snarare en styrka att olika argument framförs och prövas. Men till slut måste varje undersökningsärende avslutas. Det görs efter en allsidig bedömning i flera steg. Ärendet granskas av rättsliga och andra experter. Därefter bedömer chefen för det aktuella tillsynsområdet vad som bör göras. I sista hand beslutar FI:s chefsjurist om ett ärende ska gå till sanktion.

De aktuella utkasten avser utvärderingar av undersökningar om några bankers hantering av penningtvättsregler. En sådan utvärdering ska enligt FI:s styrdokument upprättas efter varje undersökning. Av en mall för utvärderingar framgår vilka frågor som särskilt ska tas upp och utvärderas. Syftet är att dra lärdomar från genomförda undersökningar för att på så sätt förbättra det framtida tillsynsarbetet.

De aktuella utvärderingarna diskuterades i februari, men de var inte färdigställda när de begärdes ut. Det gjordes kort därefter på det sätt som anges i FI:s styrdokument. De diariefördes i enlighet med FI:s rutiner i en särskild årsakt för utvärderingar och lämnades ut i de delar innehållet inte omfattades av sekretess.

Det finns skillnader mellan de färdigställda utvärderingarna och de interna utkasten. Men bara de förstnämnda är allmänna handlingar. Utkasten är just utkast. Följaktligen har inga allmänna handlingar manipulerats. FI:s handläggning har därför skötts på ett korrekt sätt.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan