Pressmeddelanden

2014

God motståndskraft i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Trots oro i omvärlden har bankerna bra motståndskraft och tillgång till finansiering. Storbankernas behov av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder är samtidigt sårbarheter som måste följas och mildras. Det är slutsatserna i Finansinspektionens (FI) stabilitetsrapport.

Pressinbjudan – Stabiliteten i det finansiella systemet

2014-12-05 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) bjuder in till pressträff den 10 december kl. 10.00 för att presentera slutsatserna av rapporten Stabiliteten i det finansiella systemet.

Martin Andersson fortsätter som GD

2014-12-04 | Pressmeddelanden

Regeringen har i dag beslutat att ge Martin Andersson fortsatt förtroende som generaldirektör för Finansinspektionen (FI).

Nya bolån ska amorteras ner till 50 procent

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad.

Pressinbjudan – Åtgärder mot hushållens skulder

2014-11-07 | Pressmeddelanden

Den 11 november kl. 14.00 presenterar Finansinspektionen (FI) nya åtgärder för att minska riskerna med hushållens skulder. Detta sker efter att Stabilitetsrådet avslutat sitt möte som äger rum samma dag kl. 10.00–12.00.

Straffavgifter för Solidum och Fjällförsäkringar

2014-10-07 | Pressmeddelanden

Kreditmarknadsbolaget Solidum har inte hanterat sina kreditrisker på ett korrekt sätt och försäkringsbolaget Fjällförsäkringar har haft brister i sin skuldtäckning. Båda företagen får en anmärkning och ska betala straffavgifter.

Bankerna tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

Bankerna har länge presenterat missvisande listpriser för sina bolånekunder. Nu kräver FI att de ska redovisa ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar. Förslaget är ett viktigt steg för att stärka bankkundernas ställning på bolånemarknaden.

Nya kapitalkrav beslutade

Nu är de kommande kapitalkraven på svenska banker beslutade. Kraven presenterades redan innan sommaren. Beslutet gäller också den kontracykliska kapitalbufferten som ska vara 1 procent.

Skandiabanken får anmärkning och straffavgift på tio miljoner kronor

2014-06-27 | Pressmeddelanden Bank

Skandiabanken Aktiebolag har haft brister i sin investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Banken har inte följt de regler som gäller för att ta emot provisioner och inte heller hanterat intressekonflikter på rätt sätt. Därför får banken en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Höga bolån och marknadsfinansiering - risker för stabiliteten

Det svenska finansiella systemet är motståndskraftigt men det finns risker för stabiliteten. De två största riskerna är bankernas beroende av finansiering från marknaden och hushållens stora skulder. Det visar Finansinspektionens (FI:s) Stabilitetsrapport.

Finansiell rådgivning, snabblåneföretag och bolån - tre områden där konsumentskyddet måste stärkas

Behov av bättre rådgivning om finansiella produkter, ökade krav på snabblåneföretagen och öppenhet kring bolåneräntan. Detta är några av slutsatserna i FI:s nya konsumentskyddsrapport som presenteras i dag på FI:s Konsumentskyddsdag.

Pressinbjudan: Välkomna till FI:s konsumentskyddsdag

Den 15 maj anordnas FI:s Konsumentskyddsdag. Då presenterar Finansinspektionen (FI) en rapport som belyser risker och problem för konsumenter på finansmarknaden samt förslag till åtgärder för att stärka konsumentskyddet. FI kommer även, tillsammans med inbjudna gäster, att diskutera om konsumentskyddet är tillräckligt på den svenska finansmarknaden.

Kommande kapitalkrav på svenska banker

FI ger i dag besked om hur kapitalkraven för svenska banker kommer att utformas. Beskeden rör kapitalkraven för systemrisker för de fyra storbankerna, överväganden om den kontracykliska kapitalbufferten och höjningen av riskviktsgolvet för svenska bolån.

Pressinbjudan - kommande kapitalkrav på banker

2014-05-05 | Pressmeddelanden

Torsdag den 8 maj kl. 10.00 ger Finansinspektionen (FI) besked om kommande kapitalkrav på svenska banker.

FI återkallar tillståndet för Skandinavisk Kapitalförvaltning

2014-04-14 | Pressmeddelanden

Försäkringsförmedlaren Skandinavisk Kapitalförvaltning AB har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Bolaget har inte följt de regler som är till för att skapa ett gott kundskydd. Finansinspektionen (FI) återkallar därför bolagets tillstånd. Beslutet gäller omedelbart.

God motståndskraft för hushåll med bolån

Svenska hushåll lånar i genomsnitt upp till 70 procent av bostadens värde och skuldsättningen är hög ur ett historiskt och internationellt perspektiv.

Pressinbjudan - tre år med bolånetaket

Torsdag den 10 april kl. 10.00 presenterar Finansinspektionen (FI) sin årliga bolåneundersökning.

FI ger inte undantag från Basel 1-golvet

2014-03-18 | Pressmeddelanden Basel

FI anser att det inte är lämpligt att ge bankerna möjlighet till undantag från det så kallade Basel 1-golvet. FI vill även fortsättningsvis säkerställa att banksystemet är tillräckligt motståndskraftigt, något som värnar den finansiella stabiliteten.

FI stärker konsumentskyddet

Finansinspektionen (FI) startar ett nytt verksamhetsområde, Konsumentskydd. Syftet är att få ett tydligare fokus på konsumentskyddsfrågor och på så sätt stärka konsumentens ställning på finansmarknaden.

FI återkallar tillståndet för Festival International AB

2014-01-14 | Pressmeddelanden

Värdepappersbolaget Festival har under en längre tid förvarat finansiella instrument och tagit emot medel utan att ha det tillstånd som krävs. Bolaget har dessutom haft brister i sin interna styrning och kontroll. Finansinspektionen (FI) återkallar därför Festivals tillstånd att driva värdepappersrörelse.

FI återkallar tillståndet för Exchange Finans Europe AB

2014-01-14 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) återkallar kreditmarknadsbolaget Exchange Finans tillstånd att driva finansieringsrörelse.

2013

FI avser att inte ge undantag från Basel 1-golvet

2013-12-18 | Pressmeddelanden

Finansinspektionen (FI) anser inte att det är lämpligt att ge banker undantag från det så kallade Basel 1-golvet. Frågan har väckts i och med nya kommande europeiska regler. FI önskar nu ta emot synpunkter om detta.

Henrik Braconier ny chefsekonom

2013-12-13 | Pressmeddelanden Om FI

Henrik Braconier anställs som ny chefsekonom på Finansinspektionen.

Försäkria får en anmärkning och straffavgift på 750 000 kronor

Försäkringsförmedlaren FFR, Försäkria Finansrådgivning AB har åsidosatt väsentliga kundskyddsregler. Bolaget får därför en anmärkning och ska betala en straffavgift på 750 000 kronor.

Pressinbjudan: Tvådagarskurs om seniorekonomi

2013-12-10 | Pressmeddelanden

Under två dagar anordnar Finansinspektionen (FI) och Pensionsmyndigheten tillsammans med Sveriges fem största pensionärsorganisationer en kurs i privatekonomi, konsumenträtt och familjejuridik för pensionärer.

Tuffare krav på bankerna – små effekter på hushåll och företag

2013-12-05 | Pressmeddelanden Bank

Högre och hårdare krav på bankerna har haft små effekter på utlåningsräntorna till hushållen och företagen. Bankernas marginaler på bolån minskade något under det tredje kvartalet. Det visar FI:s kvartalsvisa redovisning av bankernas räntor och utlåning.

Risker i det finansiella systemet 2013

Den höga skuldsättningen bland svenska hushåll innebär risker för enskilda hushåll och i förlängningen också för den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen (FI) bedömer i dag att det är väl avvägt att höja riskviktsgolvet på bolån till 25 procent.

Mangold varnas och ska betala straffavgift på 6 miljoner kronor

Mangold Fondkommission AB har brutit mot flera centrala kundskyddsregler och har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll. Bolaget får därför en varning och en straffavgift på 6 miljoner kronor.

Beslut om diskonteringsränta för försäkring

Finansinspektionen (FI) har beslutat om nya regler för att beräkna försäkringsföretagens diskonteringsränta. Beslutet påverkar främst livförsäkringsföretag och försäkringsföretag med liv- och sjukräntor. Även tjänstepensionskassor kommer att ges möjlighet att använda den nya metoden.

Pressinbjudan – Risker i det finansiella systemet

Den 14 november kl. 10.00 presenterar Finansinspektionen (FI) rapporten Risker i det finansiella systemet.

Laddar sidan