FI publicerar den första Bankbarometern för 2020

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges ut en gång i halvåret och denna utgåva fokuserar på utvecklingen under andra halvåret 2019. Det innebär att konsekvenserna av coronaviruset för bankerna inte syns i denna rapport.

Bankbarometern visar på att bolånemarknaden fortsatte att växa i Sverige under andra halvan av 2019. De tre svenska storbankerna hade fortsatt en majoritet av utlåningen men retailbankerna tog för första gången en större andel av nyutlåningen än storbankerna. Bostadskreditinstituten fortsatte att växa och behöll sin andel på 6 procent av nyutlåningen. Företagsutlåningen minskade med 1 procent under det andra halvåret 2019. De så kallade betaltjänstföretagen ökade sina betalningsvolymer med 6 procent under halvåret.

Lönsamheten hos de svenska bankerna minskade något under 2019, bland annat till följd av ökad konkurrens, lägre marginaler på bolånemarknaden och stora it-investeringar. Lönsamheten var dock under perioden fortfarande hög jämfört med övriga stora banker i EU och i Norden. Ytterligare en anledning till den något lägre lönsamheten var att kreditförlusterna ökade något. Andelen problemlån var dock fortfarande mycket låg ur ett EU-perspektiv. Det var framför allt inom kategorin konsumtionskreditföretag som andelen problemlån i relation till utlåning ökade mest.

Laddar sidan