Stabiliteten i det finansiella systemet

Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande. Men kraftigt ökande priser på bostäder innebär att hushållens skulder växer snabbt. Det är en utveckling som innebär att riskerna för den ekonomiska stabiliteten ökar. Därför krävs beredskap för att införa ytterligare åtgärder. Det är några av slutsatserna i FI:s andra stabilitetsrapport för 2015.

FI bedömer att det svenska finansiella systemet som helhet fungerar väl och att motståndskraften är tillfredsställande i nuläget, men det finns också sårbarheter. Svenska banker är välkapitaliserade, men FI ser ett behov av att bankernas användning av interna modeller stramas upp. FI ser samtidigt fördelar med riskkänsliga kapitalkrav.

FI konstaterar också att hushållens skuldsättning i nuläget inte är något direkt hot mot den finansiella stabiliteten. Men skulderna växer nu snabbt och många hushåll är högt skuldsatta vilket gör ekonomin sårbar för störningar. Därför är det bra att amorteringskravet kan vara på plats sommaren 2016

Laddar sidan