Stabiliteten i det finansiella systemet

2016-05-26 | Rapporter Stabilitet

FI bedömer att motståndskraften i det svenska finansiella systemet är tillfredsställande, men sårbarheter kvarstår.

De svenska bankerna har buffertar men finansieras via internationella marknader, vilket gör banksystemet sårbart för minskat förtroende. Likviditeten i systemviktiga värdepappersmarknader har varit oförändrad de senaste åren.

Bostadspriserna ökar inte i samma takt som tidigare, men hushållens skulder växer fortsatt snabbt. Högt skuldsatta hushåll är i första hand en risk för den ekonomiska stabiliteten, eftersom de kan dra ned sin konsumtion kraftigt och därmed förvärra en framtida lågkonjunktur.

FI inför nu ett amorteringskrav. Ett skuldkvotstak skulle kunna hindra att riskerna med hushållens skuldsättning ökar mer.

Laddar sidan