Risker i det finansiella systemet 2010

FI lyfter i denna rapport fram de viktigaste riskerna för den finansiella stabiliteten, för konsumentskyddet och för de finansiella marknadernas funktionssätt.

Läget på den svenska finansmarknaden har generellt förbättrats under det gångna året. Sett till enbart den svenska ekonomin och de svenska finansiella företagen har de positiva tecknen varit många.

Oron för världsekonomin och för utvecklingen i flera länder i Europa lever dock kvar och riskerar att påverka även den svenska finansmarknaden.

FI:s panel av internationellt erkända experter tar i år upp risken för en statsfinansiell kris i Europa och konsekvenserna av centralbankernas expansiva penningpolitik som två frågor av vikt för den framtida utvecklingen på finansmarknaden.

FI:s riskanalys är ett verktyg för att prioritera i tillsynsarbetet, men vi delar också med oss av resultatet genom denna rapport. FI förväntar sig därmed att företagen och deras ledningar möter de risker som uppmärksammas i rapporten med åtgärder. FI kommer under den närmaste tiden ägna särskild uppmärksamhet åt styrelsernas och ledningens roll när det gäller företagens riskhantering.

Laddar sidan