Risker i det finansiella systemet 2012

Finansinspektionens (FI:s) riskrapport 2012 har fortsatt fokus på oron på de finansiella marknaderna där den största risken för det svenska finansiella systemet alltjämt är en fördjupad statsfinansiell kris i Europa.

Till följd av de låga marknadsräntorna pressas livförsäkringsföretagen och FI ser nu en risk med att konsumenter kan komma i kläm när företagen ser över sina åtaganden. FI ser även i år med oro på rådgivningsmarknaden där konsumenter erbjuds att investera i komplexa produkter samtidigt som rådgivare får provisioner.

Under 2012 har oron på de finansiella marknaderna minskat något, främst beroende på åtgärder från centralbanker. Men osäkerheten kring den globala ekonomiska utvecklingen är fortfarande stor, särskilt bekymmersam är risken för en fördjupad skuldkris i Europa. Svenska banker är i dag välkapitaliserade och har god motståndskraft men de är starkt beroende av marknadsfinansiering, vilket kan göra det svenska banksystemet sårbart vid en förvärrad skuldkris.

FI har fortsatt bevakning av livförsäkringsföretagens pressade läge och det är viktigt att de ser över sina affärsmodeller. När nu företagen ser över sina åtaganden ser FI en risk för att företagen drar nytta av konsumenters informationsunderläge genom att inte erbjuda marknadsmässiga villkor.

FI är fortsatt bekymrad över rådgivningsmarknaden där konsumenter erbjuds komplexa produkter och får olämplig rådgivning. Vissa produkter är mycket svåra att förstå, till exempel vilka avgifter som dras, vilka risker som tas och hur den förväntade avkastningen genereras.

FI har sedan en tid tillbaka lyft frågan om att snabblåne- och inlåningsföretag bör stå under FI:s tillsyn. Under det senaste året har företagens alltmer aggressiva marknadsföring förvärrat läget för konsumenter och behovet av reglering har ökat. FI ser idag en ökad risk för att konsumenter riskerar att fastna i skuldfällor eller förlora sparkapital.

Laddar sidan