FI-tillsyn 12: Försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar

2019-05-08 | Rapporter Försäkring

FI har genomfört en kartläggning av hur försäkringsföretagen genomför sina egna risk- och solvensbedömningar. FI anser att många företags bedömningar kan förbättras.

Bland annat bör bedömningen av det totala solvensbehovet baseras på företagets egen riskprofil istället för på standardformeln. Att bedömningarna inte baseras på den egna riskprofilen kan tyda på att många företag inte har tillräcklig kännedom om sina risker och att styrelserna bör öka sitt engagemang.

Egen risk- och solvensbedömning (Orsa ) är försäkringsföretagets egen analys av sina risker och hur mycket kapital som krävs för att bedriva verksamheten på kort och lång sikt.

Orsa ska vara en integrerad del av företagets affärsstrategier. Det innebär att resultatet av Orsa beaktas i strategiska beslut och i affärsplaneringen. FI vill också understryka att ett viktigt syfte med Orsa är att förbättra företagets riskhantering.

Laddar sidan