FI-tillsyn 17: Marknadsmissbruk 2018-2019

Storleken på de sanktionsavgifter som FI tillämpar i sanktionsförelägganden vid marknadsmissbruk har i stora drag bekräftats i svenska domstolar. Det visar denna rapport, där vi redogör för de senaste årens erfarenheter från arbetet med marknadsmissbruk, med utgångspunkt i de nya regler om tillsyn över marknadsmissbruk som trädde i kraft 2017.

Marknadsmissbruk är ett gemensamt begrepp för olaglig insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. De vanligaste formerna av marknadsmanipulation är egenhandel (där köpare och säljare representerar samma ekonomiska intressen) och handel med små volymer (där kursen manipuleras med hjälp av mindre transaktioner som påverkar de publicerade prisnivåerna, inklusive köp- och säljkurser).

Till skillnad från andra ingripanden som FI gör är det i marknadsmissbruksärenden antingen den berörda personen som godkänner sanktionsavgiften eller domstolen som fastställer den. Godkänner personen sanktionsföreläggandet vinner det laga kraft och avgiften ska betalas. Om det inte godkänns måste FI, för att driva ärendet vidare, väcka talan i Stockholms tingsrätt. Frågan om ingripande beslutas då av domstolarna.

Laddar sidan