Remissvar på betänkandet Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) har i stort inget att erinra mot de föreslagna lagändringarna. Lagförslagen synes vara teknikneutrala och tar därmed höjd för kommande teknikutveckling, vilket FI finner positivt.

Däremot befarar FI att utredningen i vissa delar, bl.a. vad gäller den automatiska dispositionsspärren samt straffansvaret för vissa handlingar i näringsverksamhet, inte tillräckligt analyserat och till viss del missbedömt konsekvenserna av de föreslagna ändringarna.

Utredningen utgår från att verksamhetsutövarna enbart i efterhand har möjlighet att granska transaktioner som utförs på egen hand av enskilda kunder med användning av bankernas eller andra finansiella företags elektroniska system. Detta är dock inte en helt korrekt beskrivning, då det redan i dag finns teknikstöd för övervakning i realtid av för denna typ av transaktioner.

Laddar sidan