FI positiv till finanskrisförslag men vill behålla mer makrotillsyn

FI stödjer Finanskriskommitténs förslag att inrätta ett så kallat makrotillsynsråd via lagstiftning. Förslaget ligger mycket nära det samverkansråd som FI och Riksbanken redan bildat genom en överenskommelse.

FI har inget att invända mot att även andra myndigheter får ansvar för att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system. Detta förutsätter dock att uppgifterna för de olika myndigheterna verkligen skiljer sig åt.

FI varnar dock för att dela upp olika makrotillsynsverktyg kopplade till framförallt kapital- och likviditetskrav mellan olika myndigheter. FI förfogar redan i dag över de flesta av dessa verktyg och en uppdelning kan leda till gränsdragningsproblem, ineffektivitet och i värsta fall en motsägelsefull tillsyn.

Av samma skäl bör beslutanderätten över den kommande kontracykliska kapitalbufferten ligga hos FI.

Laddar sidan