Remissvar på förslag om standard för pensionsprognoser

Finansinspektionen är i huvudsak positiva till förslaget om att ta fram en standard för pensionsprognoser, men har tre invändningar mot den föreslagna standarden och anser att standarden måste kompletteras och utvecklas för att inte få missledande effekt.

Sammanfattning

Finansinspektionen är i huvudsak positiv till förslaget om att ta fram en standard för pensionsprognoser, men har tre invändningar mot den föreslagna standarden och anser att standarden måste kompletteras och utvecklas för att inte få missledande effekt. FI föreslår också att termen pensionsprognos byts mot termen pensionsillustration och benämner därför i det följande prognos med illustration.

  • Standarden bör förutom förslaget innehålla två kompletterande pensionsillustrationer med andra antaganden om framtida avkastning. Detta behövs för att tydliggöra osäkerheten i antagandet. FI anser att i annat fall måste illustrationen förses med tydliga reservationer, särskilt när det gäller antaganden om avkastning under lång tid och den tillgångsallokering som ligger bakom dessa antaganden.
  • Antagandena om tillgångsallokering i standarden är enligt FI:s mening alltför förenklade. Valet av en tillgångsfördelning på 75 procent aktier och 25 procent räntebärande tillgångar framstår som olämplig när kort tid återstår till den dag då pensionen ska börja utbetalas. För kortare pensionsillustrationer på upp till tio år bör därför andra antaganden om tillgångsallokeringen göras.
  • I förslaget anges att det inte finns utrymme i standarden för att ge information om risknivån i den tänkta placeringsprofilen. FI bedömer att sådan riskinformation är nödvändig och bör ingå i en standard, särskilt om den föreslagna placeringsprofilen innehåller en hög andel aktier.
Laddar sidan