Remissvar: Betänkandet SOU 2014:46 Marknadsmissbruk 2

Sammanfattning:

  • Finansinspektionen (FI) anser att det är viktigt med ett så förordnings- och direktivnära genomförande som möjligt för att säkerställa möjligheter för en effektiv internationell samverkan och därmed en effektiv bekämpning av marknadsmissbruk.
  • FI välkomnar att det införs administrativa sanktioner vid sidan av straffrättsliga påföljder avseende uppsåtlig insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Samtidigt efterlyser FI förtydliganden om hur stränga de administrativa sanktionerna ska kunna vara i förhållande till de straffrättsliga.
  • FI anser efter en avvägning mellan de olika alternativens fördelar och nackdelar att utredningens vägvalsförslag är att föredra men framhåller att ett genomförande ställer krav på ytterligare resurser för FI.
  • FI tillstyrker förslaget att FI, för det fall att ett sanktionsföreläggande inte godtas, ska väcka talan hos Stockholms tingsrätt.
  • FI har vissa synpunkter på utredningens förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen när det gäller visselblåsare och FI:s tillsyn och övervakning samt förhållandet till de ingripandemöjligheter som föreligger enligt annan lagstiftning.
Laddar sidan