Remissvar till kompletterande bestämmelser om värdepapperisering

2019-06-11 | Remissvar Marknad Bank

Finansinspektionen tillstyrker i stort förslagen i promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering (Fi2019/00754/V).

FI lämnar synpunkter på promemorians förslag avseende ingripanden mot den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt EU:s förordning om värdepapperisering.

Läs mer

Laddar sidan