Erik Thedéen: Risktagande och tillsyn

FI:s generaldirektör Erik Thedéens tal om risktagande och tillsyn som hölls på Handelshögskolan i Göteborg.

  • Datum: 2017-11-09
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Plats: Handelshögskolan, Göteborg

"Det grundläggande problemet är den möjliga konflikt som kan uppstå i samspelet mellan ekonomiska incitament och ett överdrivet risktagande", sade Erik Thedéen i ett tal i torsdags på Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Erik Thedéen analyserade orsakerna bakom detta problem och presenterade vissa åtgärder som har utformats för att försöka lösa det.

Problem som associeras med överdrivet risktagande

Erik Thedéen identifierade två problem som kan associeras med överdrivet risktagande: dels risken för kreditgivare och kunder på grund av att en enskild bank går i konkurs, dels risken detta utgör för den ekonomiska stabiliteten, med en möjlig negativ effekt för skattebetalarna.

Underliggande orsaker

Erik Thedéen hävdade att överdrivet risktagande orsakas av faktorer som (i) stort fokus på aktieägarvärde, (ii) det s.k. agentproblemet som karaktäriseras av intressekonflikter såväl mellan arbetsgivare och anställda som mellan banker och samhället (iii) konflikten mellan kort sikt och lång sikt samt (iv) riskkulturen.

Vidtagna åtgärder

Erik Thedéen tog upp de åtgärder som olika myndigheter har vidtagit för att försöka lösa problem relaterade till konflikten mellan incitament och risktagande. Han belyste flera viktiga åtgärder som infördes i samband med Basel III-riktlinjerna år 2014, som t.ex. (i) en tydligare organisatorisk struktur för risk och intern styrning, (ii) tydligare ansvar för styrelsen och (iii) en striktare struktur för rörlig ersättning. Avslutningsvis framhöll han att syftet med alla dessa åtgärder är att förändra bankernas beteende och riskkultur och att dessa förändringar i stor utsträckning har välkomnats av bankindustrin eftersom de skapar konkurrens på lika villkor.

Erik Thedéen nämnde också implementeringen av krishanteringsdirektivet (BRRD) som ännu ett exempel på specifika åtgärder som kommer att stärka incitamenten för bankernas kreditgivare att ställa krav på bankernas risktagande. Detta kommer i sin tur innebära att framtida bankkonkurser inte kommer att drabba skattebetalarna i lika stor utsträckning, avslutade Erik Thedéen.

Läs mer

Laddar sidan