Undersökning om övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner

Finansinspektionen ska undersöka tre bankers efterlevnad av penningtvättsreglerna vad gäller övervakning och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker hänförliga till höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

Startdatum: 2021-06-07

Vilka företag under tillsyn ska vi undersöka?

Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp filial i Sverige, Länsförsäkringar Bank AB

Varför gör vi denna undersökning?

En viktig del i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism är att bankerna har väl fungerande system för övervakning och rapportering av misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Transaktioner som genomförs med hög hastighet innebär särskilda risker. Detsamma gäller utlandsbetalningar. Mot denna bakgrund ska FI granska bankernas processer för transaktionsövervakning och rapportering med fokus på den här typen av transaktioner.

Laddar sidan