Undersökning om redovisning av utvecklingsutgifter som bokförts som immateriell tillgång

FI ska undersöka om Abliva AB följt regelverken för redovisning i sin års- och koncernredovisning för år 2020. Mer specifikt handlar det om Abliva AB överträtt bestämmelserna i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och årsredovisningslagen (1995:1554) vad gäller redovisningen av utvecklingsutgifter som immateriell tillgång.

Startdatum: 2021-10-12 

Företaget som undersöks

Abliva AB

Varför gör vi denna undersökning?

I Sverige är redovisningstillynen organiserad så att Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) ansvarar för den löpande övervakningen av års- och koncernredovisningar samt halvårsrapporter. FI är ytterst ansvarig och har befogenhet att ingripa mot överträdelser. Nämnden har överlämnat ett ärende till FI i enlighet med 13 § i Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information (FFFS 2018:18). FI startar nu därför en undersökning för att se om Abliva AB har överträtt gällande redovisningsregler och om FI ska ingripa mot företaget.

Laddar sidan